Preuzet Arhiv Josipa Broza Tita od Muzeja istorije Jugoslavije

U maju 2009. godine, po osnovu nadležnosti, izvršena je primopredaja arhivske građe između Muzeja istorije Jugoslavije i Arhiva Jugoslavije.

Preuzetu arhivsku građu čine:
Fond Kancelarije maršala Jugoslavije (period 1943–1953) – 186 arhivskih kutija.
Fond Kabineta predsednika Republike (period 1953–1980) – 2432 arhivskih kutija.
Lični fond Josipa Broza Tita – 16 arhivskih kutija.

Najvrednija dokumenta ovih fondova odnose se na društveno-političku delatnost  Josipa Broza Tita u zemlji i njegovu aktivnost u rešavanju aktuelnih pitanja međunarodnih odnosa i spoljne politike Jugoslavije.

Političku aktivnost Josipa Broza Tita u zemlji osvetljavaju dokumenta o njegovim putovanjima i posetama radnim organizacijama, društveno-političkim zajednicama i regionima; dokumenta o prijemima delegata i predstavnika društveno-političkog, privrednog, kulturno-obrazovnog i naučnog života kod J. B. Tita; dokumenta o njegovim istupanjima na javnim skupovima, kongresima i sastancima društveno-političkih i drugih organizacija i organa društveno-političkih zajednica.

Dokumenta o međunarodnoj i spoljnopolitičkoj aktivnosti Josipa Broza Tita obuhvataju poruke i pisma koje je razmenjivao sa šefovima država i vlada, istaknutim ličnostima i javnim radnicima o aktuelnim pitanjima međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje. Tu su i dokumenta o njegovim posetama stranim zemljama i posetama šefova stranih država i vlada, delegacija i istaknutih ličnosti Jugoslaviji, dokumenta o istupanjima i aktivnosti J. B. Tita u radu međunarodnih i međudržavnih organizacija, kao i dokumenta o aktuelnim pitanjima međunarodnog radničkog pokreta i politike nesvrstanosti.
 
Značajan deo ove obimne dokumentacija čine rukopisi Josipa Broza Tita (teze i koncepti), originali i kopije, stenografske beleške i tekstovi magnetofonskih snimaka njegovih istupanja – govori, razgovori, referati, ekspozei, izjave, intervjui i članci, kao i koncepti, originali i kopije iz njegove obimne političke, državne i međudržavne korespondencije.

Lični fond Josipa Broza Tita je malog obima. Fond sadrži njegove rukopise (razne beleške, rečnike, rokovnike i sl.), pisma i čestitke koje je razmenjivao sa prijateljima i neposrednim saradnicima, lična dokumenta (izvodi iz matičnih knjiga, pasoši, legitimacije, dozvole, uverenja, članske karte i sl.), dokumentaciju o porodici i porodičnu prepisku, dokumentaciju o sportskim i drugim aktivnostima kao i finansijsko-materijalnu građu ličnog karaktera.

U skladu sa zakonskom regulativom, ova arhivska građa je dostupna za korišćenje.

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS