Često postavljana pitanja
Pročitaj mi

 1. DA LI U ARHIVU JUGOSLAVIJE POSTOJE PODACI O ODUZIMANjU ZEMLjE KOJA JE BILA VLASNIŠTVO MOJIH PREDAKA?
 2. MOJ PREDAK JE DOBIO ZEMLjU U PANČEVAČKOM RITU. ZANIMA ME DA LI SE KOD VAS MOGU DOBITI PODACI O DOBIJANjU DOBROVOLjAČKE ZEMLjE?
 3. DA LI ARHIV JUGOSLAVIJE MOŽE POMOĆI U UTVRĐIVANjU VLASNIŠTVA NAD ŠUMAMA I PAŠNjACIMA NA TERITORIJI CRNE GORE, KOSOVA I MAKEDONIJE?
 4. GDE SE MOGU NAĆI DOKUMENTA POTREBNA ZA POSTUPAK REHABILITACIJE OSOBA PROGLAŠENIH ZA NARODNE NEPRIJATELjE POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA?
 5. POTREBNA MI JE FOTOKOPIJA DOKUMENTA NEKOG SAVEZNOG ORGANA I/ILI ORGANIZACIJE RADI VOĐENjA SUDSKOG SPORA. MOŽETE LI DA MI POMOGNETE?
 6. DA LI OD ARHIVA JUGOSLAVIJE MOGU DOBITI INFORMACIJE GDE JE MOJ PREDAK POGINUO ZA VREME DRUGOG SVETSKOG RATA?
 7. MOLIM VAS DA MI IZDATE KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJEG SE VIDI DA SAM BIO/LA U LOGORU U DRUGOM SVETSKOM RATU.
 8. ŽELIM DA UKNjIŽIM SVOJ STAN. DA LI MI MOŽETE IZDATI FOTOKOPIJU UGOVORA O IZGRADNjI STANA I FOTOKOPIJU POTVRDE O IZVRŠENOM OTKUPU STANA?
 9. TREBA DA IDEM U PENZIJU. DA LI SE U ARHIVU ČUVAJU M4 OBRASCI I PLATNI SPISKOVI ZAPOSLENIH?
 10. KAKO DA DOĐEM DO KOPIJE REŠENjA O POLAGANjU STRUČNOG ISPITA?
 11. KAKO SE MOŽE DOBITI KOPIJA FOTOGRAFIJE KOJA SE ČUVA U ARHIVU JUGOSLAVIJE?
 12. DA LI SE U ARHIVU MOGU NAĆI PODACI POTREBNI ZA GENEALOŠKA ISTRAŽIVANjA?
 13. DA LI SE MOGU DOBITI KOPIJE GRAĐEVINSKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE RENOVIRANjA I REKONSTRUKCIJE?
 14. ZA OPERATIVNE POTREBE POTREBNI SU NAM ZAKLjUČCI SA SEDNICA SAVEZNE VLADE. KAKO NAJBRŽE DOĆI DO TRAŽENE DOKUMENTACIJE?
 

1. DA LI U ARHIVU JUGOSLAVIJE POSTOJE PODACI O ODUZIMANjU ZEMLjE KOJA JE BILA VLASNIŠTVO MOJIH PREDAKA?

Pre nego što se obratite Arhivu Jugoslavije trebalo bi da podatke o oduzetoj imovini tražite od državnog organa koji je doneo akt o tome, odnosno od nadležnog arhiva koji je preuzeo ta dokumenta. U posleratnom periodu rešenja su donosili sreski sudovi sa područja gde su se nalazile nepokretnosti, a njihovu dokumentaciju po prestanku operativnih potreba preuzimali su nadležni arhivi. U fondovima Arhiva mogu se naći dokumenti koji neposredno govore o nekadašnjim vlasnicima. Potrebno je popuniti formular Preuzmite formular u pdf formatu (37.19 kB) u kome treba što preciznije navesti osnov oduzimanja imovine (eksproprijacija, nacionalizacija, konfiskacija, agrarna reforma, kolonizacija).

Vrh strane

2. MOJ PREDAK JE DOBIO ZEMLjU U PANČEVAČKOM RITU. ZANIMA ME DA LI SE KOD VAS MOGU DOBITI PODACI O DOBIJANjU DOBROVOLjAČKE ZEMLjE?

Ukoliko je predmet vašeg interesovanja dobrovoljačka zemlja popunite formular Preuzmite formular u pdf formatu (35.1 kB) vodeći računa da pri navođenju traženih podataka budete što precizniji. Podaci o imenu i prezimenu solunskog dobrovoljca koji je dobio zemlju, mestu u kome je živeo i/ili gde je rođen, kao i podatak o tome gde je dobijena dobrovoljačka zemlja ključni su za davanje tačne informacije.

U slučaju da je dobrovoljac umesto zemlje dobio obveznice potrebno je da se to naglasi u formularu.

3. DA LI ARHIV JUGOSLAVIJE MOŽE POMOĆI U UTVRĐIVANjU VLASNIŠTVA NAD ŠUMAMA I PAŠNjACIMA NA TERITORIJI CRNE GORE, KOSOVA I MAKEDONIJE?

U Arhivu Jugoslavije nalazi se deo dokumentacije o vlasništvu nad šumama i pašnjacima na teritoriji Crne Gore, Kosova i Makedonije. Da bi se izvršila provera da li u Arhivu postoje podaci o imanju za koje ste zainteresovani popunite formular Preuzmite formular u pdf formatu (37.19 kB), navodeći što precizniji naziv šume ili pašnjaka. Naš odgovor očekujte u roku od 15 dana.

4. GDE SE MOGU NAĆI DOKUMENTA POTREBNA ZA POSTUPAK REHABILITACIJE OSOBA PROGLAŠENIH ZA NARODNE NEPRIJATELjE POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA?

Odluke o proglašenju građana za narodne neprijatelje najčešće su donošene u vojnim i sreskim sudovima, a dokumenta u kojima se o tome govori mogu se pronaći ne samo u Arhivu Jugoslavije već i u Vojnom arhivu, Arhivu Srbije i u sreskim arhivima.

5. POTREBNA MI JE FOTOKOPIJA DOKUMENTA NEKOG SAVEZNOG ORGANA I/ILI ORGANIZACIJE RADI VOĐENjA SUDSKOG SPORA. MOŽETE LI DA MI POMOGNETE?

Kako bismo mogli da obavimo valjana istraživanja građe fondova koji se čuvaju u Arhivu Jugoslavije potrebno je podneti zvaničan zahtev u kome treba navesti naziv saveznog organa i/ili organizacije koji je izdao rešenje, broj i datum rešenja.

6. DA LI OD ARHIVA JUGOSLAVIJE MOGU DOBITI INFORMACIJE GDE JE MOJ PREDAK POGINUO ZA VREME DRUGOG SVETSKOG RATA?

Arhiv Jugoslavije izdaje overene kopije kartona žrtava Drugog svetskog rata (poginule, ubijene, umrle ili nestale žrtve). Potrebno je da popunite formular Preuzmite formular u pdf formularu (39.9 kB), posebno vodeći računa pri navođenju imena, prezimena i mesta rođenja žrtve.

7. MOLIM VAS DA MI IZDATE KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJEG SE VIDI DA SAM BIO/LA U LOGORU U DRUGOM SVETSKOM RATU.

U Arhivu Jugoslavije se može pronaći dokumentacija sa podacima o licima koja su odvođena u logor i/ili na prinudni rad u zemlji i inostranstvu tokom Drugog svetskog rata. Da biste dobili traženu fotokopiju potrebno je dati podatke o imenu i prezimenu lica čiji se karton traži, državi u kojoj je to lice bilo, kao i mestu njegovog stalnog boravka 1952. i 1964. godine. Popunite formular Preuzmite formular u pdf formatu (39.9 kB).

8. ŽELIM DA UKNjIŽIM SVOJ STAN. DA LI MI MOŽETE IZDATI FOTOKOPIJU UGOVORA O IZGRADNjI STANA I FOTOKOPIJU POTVRDE O IZVRŠENOM OTKUPU STANA?

Ukoliko je u pitanju stan dobijen od nekog bivšeg saveznog organa ili organizacije možemo vam izdati tražene fotokopije na osnovu popunjenog formulara uz koji treba priložiti svu dokumentaciju koju posedujete. Formular Preuzmite formular u pdf formatu (36.5 kB) možete odštampati, popuniti i zajedno sa fotokopijom dokumentacije koju posedujete poslati redovnom poštom ili lično doneti u Arhiv Jugoslavije.

9. TREBA DA IDEM U PENZIJU. DA LI SE U ARHIVU ČUVAJU M4 OBRASCI I PLATNI SPISKOVI ZAPOSLENIH?

Pre nego što se obratite Arhivu Jugoslavije za ovakvu dokumentaciju preporučujemo vam da posetite Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Nemanjina 30 u Beogradu, gde možete dobiti precizne informacije o tome za koji vam period radnog staža nedostaju M4 obrasci. U slučaju da vam nedostaju podaci za period kada ste bili zaposleni u nekom saveznom organu ili organizaciji potrebno je da popunjen formular Preuzmite formular u pdf formatu (37.1 kB) zajedno sa fotokopijom radne knjižice pošaljete Arhivu redovnom poštom ili da svu dokumentaciju lično donesete.

10. KAKO DA DOĐEM DO KOPIJE REŠENjA O POLAGANjU STRUČNOG ISPITA?

Ukoliko ste stručni ispit polagali u svojstvu zaposlenog u nekom od bivših saveznih organa ili organizacija možemo vam izdati fotokopiju. Potrebno je da nam dostavite sledeće podatke: ime i prezime, naziv organa, organizacije u kojoj ste radili kada ste polagali ispit i godinu kada ste ispit polagali.

11. KAKO SE MOŽE DOBITI KOPIJA FOTOGRAFIJE KOJA SE ČUVA U ARHIVU JUGOSLAVIJE?

Potrebno je da lično dođete u čitaonicu Arhiva, koja je otvorena za posetioce svakog radnog dana od 9:00 do 18:00 časova, gde će vam po propisanoj proceduri biti stavljen na raspolaganje inventar zbirke fotografija, AJ-377, pomoću koga ćete izabrati i naručiti kopije fotografija za koje ste zainteresovani.

12. DA LI SE U ARHIVU MOGU NAĆI PODACI POTREBNI ZA GENEALOŠKA ISTRAŽIVANjA?

Genealoški podaci u fondovima Arhiva Jugoslavije mogu se pronaći za pojedina lica u personalnim dosijeima činovnika koji su radili u nekom od centralnih državnih organa od 1918. godine.

13. DA LI SE MOGU DOBITI KOPIJE GRAĐEVINSKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE RENOVIRANjA I REKONSTRUKCIJE?

Građevinska dokumentacija, često veoma obimna, može se naći unutar nekoliko fondova koji se čuvaju u Arhivu Jugoslavije. Stoga vas pozivamo da posetite čitaonicu Arhiva. Napominjemo da se u Arhivu Jugoslavije nalaze elaborati puteva, mostova, vodovoda, upravnih zgrada (Stari dvor, Narodna skupština i dr.), ali ne i dokumentacija koja se odnosi na privatne zgrade i kuće za koje ovaj Arhiv nije nadležan.

14. ZA OPERATIVNE POTREBE POTREBNI SU NAM ZAKLjUČCI SA SEDNICA SAVEZNE VLADE. KAKO NAJBRŽE DOĆI DO TRAŽENE DOKUMENTACIJE?

Prilikom podnošenja zahteva potrebno je navesti datum održavanja sednice i kratak sadržaj zaključka, uredbe, odluke, rešenja, pravilnika, teksta, itd., kao i razlog zbog kojeg je tražena dokumentacija potrebna.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS