I Opšti standardi
Pročitaj mi

1. ISO 214:1976, Documentation – Abstracts for publications and documentation. (Dokumentacija – Apstrakti za publikacije i dokumentaciju). Standard nudi uputstva za izradu i prezentaciju apstrakta dokumenta.
ISO 214:1976 eqv SRPS A. C3.005:1981


2. ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code i ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code (Kodovi za predstavljanje naziva jezika Deo 1: dvoslovne skraćenice, Deo 2: troslovne skraćenice). Sadrži međunarodne skraćenice za označavanje naziva jezika.
ISO 639:1988 idt SRPS ISO 639:1992


3. ISO 690:1987 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure (Dokumentacija – Bibliografske jedinice – Sadržaj, oblik i struktura). Standard definiše način opisivanja bibliografskih jedinica (knjiga, časopisa, članka, patentne dokumentacije i dr.) prilikom izrade bibliografija, bibliotečkih kataloga, indeksa, citiranja u naučnim i stručnim radovima i dr.
ISO 690:1975 eqv SRPS Z. A4.023:1981


4. ISO 690–2:1997 Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documentas or parts thereof (Informacije i dokumentacija – Bibliografske jedinice – Deo 2: Elektronski dokumenti ili njihovi delovi). Definiše način opisivanja bibliografskih jedinica i njihovih delova u elektronskoj formi prilikom izrade bibliografija, bibliotečkih kataloga, indeksa, citiranja u naučnim i stručnim radovima i dr.


5. ISO 999:1996 Information and documentation – Guidelines for the content, organization and presentation of indexes (Informacije i dokumentacija – Smernice za sadržaj, organizaciju i prezentaciju indeksa). Standard definiše pravila za izradu indeksa za knjige, periodiku, izveštaje, patentnu dokumentaciju i druge neobjavljene i objavljene dokumente, a takođe i neobjavljen materijal kao što su elektronski dokumenti, filmovi, zvučni zapisi, video zapisi, grafički materijal, mape i trodimenzionalni predmeti.
ISO 999:1975 eqv SRPS Z. A4.060:1981


6. ISO 2788:1994 Documentation – Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (Dokumentacija – Smernice za izradu i razvoj jednojezičnog tezaurusa). Definiše pravila za izradu stručnog horizontalno i vertikalno strukturiranog rečnika sa načinima upućivanja sa neprihvaćenog termina na prihvaćeni, sa užeg termina na širi i na srodne termine.
ISO 2788:1986 eqv SRPS ISO 2788:1994


7. ISO 3166-1:2006 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions Part 1: Country codes i ISO 3166-3:199 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries (Kodovi za predstavljanje naziva zemalja). Sadrži međunarodne skraćenice za označavanje bivših i sadašnjih naziva zemalja i njihovih delova.
ISO 3166:1993 eqv SRPS I. B8.001:1996


8. ISO 5964:1985 Documentation – Gudelines for the ettablishment and development of multilingual thesauri (Dokumentacija – Smernice za izradu i razvoj višejezičnog tezaurusa). Vidi opis za standard ISO 2788.
ISO 5964:1985 eqv SRPS ISO 5964:1994


9. ISO 5963:1985 Documentation – Methods for examining documents, determining their subjests, and selesting indexing terms (Dokumentacija – Metode za pregled dokumenata, utvrđivanje njihovog sadržaja i izbora za indeksiranje).
ISO 5963:1985 idt SRPS ISO 5963:1994


10. ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times (Elementi podataka i formati za razmenu – Razmena informacija – Predstavljanje datuma i vremena).
ISO 8601:1988 idt SRPS ISO 8601:1991


11. ISO 9001:2000 Quality management system – Requirements (Sistem za uvođenje kvalitetnog poslovanja – Zahtevi). Standardom se naglašava da svaka organizacija mora uspostaviti, dokumentovati, sprovoditi i održavati sistem vođenja kvaliteta u poslovanju. Njime su određeni zahtevi koji se odnose i na dokumentaciju.
ISO 9001:1994 idt SRPS ISO 9001:1996


12. ISO 9706:1994 Information and Documentation – Paper for documents – Requirements for permanence (Informacije i dokumentacija – Papir za dokumente, zahtevi za trajnost).
ISO 9706:1994 idt SRPS ISO 9706:1997


13. ISO 11108:1996 Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability. (Informacije i dokumentacija – Arhivski papir za dokumente, zahtevi za trajnost i izdržljivost). Standard za postojanost i izdržljivost arhivskog papira. U skladu sa ovim standardom papir mora biti napravljen u neutralno-alkalnom okruženju, od vlakana visokog kvaliteta koja ne sadrže lignin, sa odgovarajućom mehaničkom otpornošću za kancelarijsko poslovanje.


14. ISO 11798:1999 Information and documentation – Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods (Informacije i dokumentacija – Trajnost i izdržljivost napisanog, odštampanog i kopiranog na papiru – zahtevi i metode ispitivanja). Ovaj standard uključuje i odredbe o postojanosti zapisa s obzirom na uticaje svetlosti, vlage, toplote i mehaničkog delovanja.


15. ISO 11800:1998 Information and documentation – Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books (Informacije i dokumentacija – Zahtevi za povezivanje materijala i korišćene metode prilikom proizvodnje knjiga).


16. ISO 14416:2003 Information and documentation – Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use – Methods and materials (Informacije i dokumentacija – zahtevi za povezivanje knjiga, periodike, serija i drugih papirnih dokumenata za potrebe korišćenja u arhivima i bibliotekama – metode i materijali).


17. ISO 15511:2003 Information and documentation – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) (Informacije i dokumentacija – Međunarodna standardna oznaka za biblioteke i srodne organizacije). Cilj standarda je definisanje i promovisanje skupa standardnih oznaka radi jedinstvene identifikacije biblioteka i srodnih organizacija.


18. ISO 15924:2004 Information and documentation – Codes for the representation of names of scripts (Kodovi za predstavljanje naziva pisma).

 

STANDARDI

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS