II Informacione tehnologije
Pročitaj mi

1. ISO 8879:1986 Information processing – Text and office systems – Standard Generalized Markup Language (SGML) (Obrada informacija – tekst i kancelarijski sistemi – Standardizovani opšti jezik za označavanje).


2. ISO/IEC 9075:2003 Information technology – Database languages – SQL – Part 1, 2 and 11 (Informaciona tehnologija – jezici za rad sa bazama podataka). Standard definiše jezik SQL za rad sa bazama podataka koji se koristi za definisanje struktura podataka i operacija koje se mogu izvršiti nad podacima smeštenim u tim strukturama. Minimalni zahtevi definisani su u delovima 1, 2 i 11 ovog standarda. Ostali delovi čine proširenja.


3. ISO/IEC TR 9294:2005 Information technology – Guidelines for the management of software documentation (Informaciona tehnologija – uputstva za upravljanje softverskom dokumentacijom). Ovim standardom nude se uputstva za upravljanje softverskom dokumentacijom za rukovodioce odgovorne za proizvodnju softvera ili proizvoda koji se baziraju na softveru. Svrha ovih uputstava je kreiranje efikasne dokumentacije, a sami principi primenjivi su i za najjednostavniji i najkompleksniji softver. Obrađeni su svi nivoi životnog ciklusa softvera.
ISO/IEC TR 9294:1990 idt SRPS ISO/IECTR9294:1997


4. ISO/IEC TR 9573–11:2004 Information processing – SGML support facilities – Part 11: Structure descriptions and style specifications for standards document interchange. Definiše strukturu dokumenta i specifikacije stila za potrebe ISO standardne razmene dokumenata.


5. ISO/IEC TR 9573:1988 Information processing – SGML support facilities – Techniques for using SGML (Obrada informacija – sredstva za podršku SGML – tehnike korišćenja SGML). Glavna namena ovog standarda je omogućavanje lake razmene metapodataka između različitih etapa životnog ciklusa neke aplikacije.


6. ISO 12654:1997 Electronic imaging recommendations for the management of electronic recording systems for the recording of documents that may be required as evidence, on WORM Optical Disk (Elektronska dokumentacija – Preporuke za elektronsko kopiranje dokumenata trajne vrednosti u elektronskom poslovnom sistemu na optičkom disku tipa WORM – samo jednom moguć upis, a upisano se može čitati više puta). Date su opšte tehničke preporuke i saveti kao pomoć organizacijama koje su prešle na tehniku optičkog čuvanja dokumentacije.


7. ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems – Open archival information system – Reference model (Sistem za prenošenje podataka i informacija – Otvoreni arhivski informacioni sistem – Referentni model). Standard za uspostavljanje sistema za arhiviranje klasičnih i digitalnih zapisa. Preporučen model obrađuje čitav tok arhiviranja zapisa od nastanka, arhiviranja, upravljanja podacima, dostupnosti i ponovne aktivizacije. Model je upotrebljiv u svakom arhivu i instituciji koja dugoročno čuva zapise.


8. ISO 15836:2003 Information and documentation – The Dublin core metadata element set (Informacije i dokumentacija – Dublin Core skup elemenata metapodataka). Predstavljeni su elementi metapodataka koji su namenjeni za opis elektronskih dokumenata i za veb pretraživanje.


9. ISO/IEC 16448:2002 Information technology – 120 mm DVD – Read-only disk (Informaciona tehnologija – 120 mm DVD samo za čitanje (posle izvršenog "pisanja" moguće je samo "čitanje"). Standardom se specifikuju mehaničke, fizičke i optičke karakteristike DVD-a kao i uslovi korišćenja i čuvanja.


10. ISO/IEC 16824:1999 Information technology – 120 mm DVD rewritable disk (DVD-RAM) (Informaciona tehnologija – 120 mm DVD na kojima je moguće višestruko pisanje i brisanje). Standardom se specifikuju mehaničke, fizičke i optičke karakteristike DVD-a kao i uslovi korišćenja i čuvanja.


11. ISO/IEC 18019:2004 Software and system engineering – Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software (Uputstva za dizajn i pripremu korisničke dokumentacije za aplikativni softver). Standardom se opisuje kako se utvrđuje koje su informacije potrebne korisniku, kako se određuje način predstavljanja informacije i kako se na osnovu toga priprema dokumentacija.


12. ISO/TR 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based information (Trajno čuvanje informacija baziranih na elektronskom dokumentu). Standard obezbeđuje praktičnu metodologiju za trajno čuvanje u slučajevima kada period čuvanja prevazilazi očekivano vreme trajanja tehnologije (hardver i softver) korišćene pri kreiranju i korišćenju informacije.


13. ISO 19005–1:2005 Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) Upravljanje dokumentima – format elektronskog dokumenta namenjenog trajnom čuvanju – deo 1: Korišćenje PDF 1.4 (PDF/A-1). Definiše format datoteke bazirane na pdf formatu (portable document format – prenosiv format dokumenta) koji obezbeđuje mehanizam za predstavljanje elektronskog dokumenta na takav način da vizuelni prikaz dokumenta opstaje tokom vremena i ne zavisi od alata i sistema korišćenih za njegovo kreiranje i čuvanje.


14. ISO 23081.1:2004 Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles (Informacije i dokumentacija – postupci za upravljanje zapisima – Deo 1: Načela). Načela za stvaranje, upotrebu i upravljanje metapodacima koji su obuhvaćeni standardom 15489: Upravljanje dokumentima.


15. ISO/IEC 26300:2006 Information technology – Open document format for office applications (Open Document) v1.0 (Informaciona tehnologija – otvoreni format dokumenta za kancelarijske aplikacije) definiše XML šemu za kancelarijske aplikacije i njihovu semantiku. Šema odgovara poslovnim dokumentima, uključujući tekstualne dokumente, tabele, grafike i grafičke dokumente poput crteža i prezentacija, ali nije ograničena samo na njih.


16. IEC 82045–2:2004 Document management – Part 2: Metadata elements and information reference model (Upravljanje dokumentima – deo 2 Metapodaci i referentni model za informacije). Sadrži obiman skup standardizovanih metapodataka za upravljanje dokumentima. Ovaj standard obezbeđuje okvir za razmenu informacija i bazu za implementaciju sistema za upravljanje dokumentima. Obezbeđuje i standardizovani DTD koji je baziran na XML jeziku.

 

STANDARDI

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS