Kongresi, seminari i savetovanja u 2008. godini
Pročitaj mi

Tokom 2008. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 16-19. novembar 2008. godine
Mesto: Pariz (Francuska) 
Generalna skupština EURBICA-e i Međunarodni simpozijum
Tema simpozijuma: "Arhivi sutra"

Predstavnici Arhiva učestvovali su u radu Generalne skupštine EURBICA-e, ogranka Međunarodnog arhivskog saveta za Evropu, čiji je Arhiv član A-kategorije. Sastanak je održan 17. novembra 2008. godine u Parizu, u zgradi Nacionalnog arhiva Francuske (Hotel de Rohan).
Povodom 200-godišnjice smeštanja Nacionalnog arhiva Francuske u palate Hotel de Rohan i Hotel de Soubis, organizovan je Međunarodni simpozijum sa temom “Arhivi sutra”. Simpozijum su organizovali Nacionalni arhiv Francuske i UNESCO u Parizu, 17-18. novembra 2008. godine. Predstavnici Arhiva  učestvovali su radu Simpozijuma.
Sastankom Generalne skupštine predsedavala je predsednik EURBICA-e Martin Boadefr (Martine Boisdeffre). Između ostalog, predstavljeni su projekti EURBICA-e koji su u toku:
• EURONOMOS (Evropsko arhivsko zakonodavstvo online).
• Obuka predavača upravljanja arhivskom građom
Projekat je razvijen u saradnji sa arhivskom školom u Amsterdamu, MAS-ovom sekcijom za obrazovanje i bivšim Komitetom za stručno usavršavanje.
• Model kvalifikacija u Evropi.
Na projektu, koji je usmeren na razvoj metodologije koja bi svakoj instituciji, organizaciji ili asocijaciji omogućila da izgradi sopstveni model kvalifikacija, rade EURBICA i SPA (Sekcija profesionalnih asocijacija).
EURBICA pozdravlja i podržava MAS-ov strateški plan uklapajući se u njega svojim planom rada da bi se postiglo da kroz MAS-ove aktivnosti donosioci ključnih odluka u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i opšta javnost širom sveta, shvate da su upravljanje arhivima i arhivskom građom suštinski preduslovi za dobro rukovođenje, ulogu zakona, otvorenost administracije, očuvanje kolektivne memorije čovečanstva i pristup građana informacijama.
EURBICA sarađuje sa Evropskim odborom nacionalnih arhivista (EBNA), koji je inicirao rad na stvaranju portala arhiva u Evropi (projekt EUROPEANA), čime će se omogućiti centralni pristup informaciji o korišćenju standarda u arhivima Evrope.
Na sastanku Generalne skupštine EURBICA izabrani su i novi članovi Upravnog odbora, t.j. usvojena je lista predloženih kandidata. Novoizabrani predsednik je Angelika Mene - Haric iz Saveznog arhiva Nemačke, a generalni sekretar Elen Servan  iz Direkcije francuskih arhiva.

Data/Images/eurbica_par_2008_1_s.jpg

Data/Images/eurbica_par_2008_2_s.jpg

Data/Images/eurbica_par_2008_3_s.jpg


Datum: 21 - 27. jul 2008. godine
Mesto: Kuala Lumpur (Malezija)
XVI Međunarodni kongres arhiva
Tema skupa: "Arhivi, rukovođenje i razvoj: ocrtavanje mape budućeg društva"

Predstavnici Arhiva učestvovali su na XVI Međunarodnoj konferenciji arhiva
Kao član A kategorije Međunarodnog arhivskog saveta, Arhiv Srbije i Crne Gore učestvovao je u radu XVI Međunarodnog kongresa arhiva, čija je generalna tema bila "Arhivi, rukovođenje i razvoj: ocrtavanje mape budućeg društva", kao i u radu Generalnog godišnjeg sastanka MAS-a. Kongres i Godišnji generalni sastanak održani su u Kuala Lumpuru, Malezija, 21-27. jula 2008. godine.
Šesnaesti međunarodni kongres arhiva okupio je delegate iz skoro 140 zemalja, predstavnike nekoliko međunarodnih organizacija, oficire MAS-ovih sekcija, počasne članove, posmatrače iz zemlje domaćina, ukupno oko 1.000 učesnika.

Ovogodišnji kongres bio je mnogo drugačije oblikovan od prethodnih, nudeći dnevno više od trideset okruglih stolova, referata i diskusija, avangardnih sesija, prezentacija... koje su obuhvatile čitav niz tema od stručnog usavršavanja  do društvene memorije, popularizacije arhiva i razvoja profesionalnih programa.

Data/Images/ica_kon_2008_4_s.jpgO tome govore i naslovi nekih od referata kao što su "Primenjena teorija u arhivskoj praksi i obrazovanju", "Arhivi, biblioteke i muzeji kao celina u procesu zaštite i korišćenja memorije društva","Arhivi na TV-šou program - privlačna arhivska građa za publiku", "Upravljanje podacima", "Arhiviranje vebsajtova - novi izazov za arhiv", "Plan za sprečavanje katastrofa: teorija nasuprot realnosti", "Principi i funkcionalni zahtevi za građu u uslovima elektronskog poslovanja", "Edukacija, arhivi i kulturna različitost", "Arhivi i zajednice: gde su granice", "Arhivska građa i arhivi kao javno dobro", "Vrednovanje i selektovanje dokumenata", "Novi pristup vrednovanju", "Istorija - pripovedač ili čuvar", "Arhivi u eri demokratskih promena", "Arhivska informativna sredstva i internet - iskustva Rusije i Ujedinjenog kraljevstva".
Na Generalnom godišnjem sastanku MAS-a izvršena je inauguracija novoizabranih oficira novoizabranih članova Izvršnog odbora, Komisije za finansijsku kontrolu i Kancelarije Međunarodne konferencije Okruglog stola arhiva. Novi predsednik MAS-a 2008-2010. je Jan Vilson iz Nacionalne biblioteke i arhiva Kanade; novi potpredsenik Međunarodne konferencije Okruglog stola arhiva 2008-2012. je Nolda Romer-Kanepa, direktor Nacionalnog arhiva Holandskih Antila; novoizabrani potpredsednik MAS-a 2008-2010. zadužen za marketing i promocije je Abdula El-Rejes, iz UAR; Luis Belardo iz USA je novoizabrani potpredsednik MAS-a za programe, za period 2008-2010; novi generalni sekretar MAS-a je Dejvid Lič iz Škotske, UK; novi zamenik generalnog sekretara MAS-a je Dedije Granž iz Gradskog arhiva Ženeve. Predsednik Komisije za finansijsku kontrolu je Karol Vale iz Belgije.
Usvojeni su zapisnik sa Godišnjeg generalnog sastanka održanog 2007. godine u Kvebeku, Kanada; zatim Izveštaj o aktivnostima MAS-a za period 2007-2008. godina, izveštaji o radu više komisija. Predstavljeni su i usvojeni novi strateški pravci za period 2008-2018. godina i na kraju je predstavljen kalendar održavanja narednih sastanaka MAS-a.

Data/Images/ica_kon_2008_1_s.jpg

Data/Images/ica_kon_2008_2_s.jpg

Data/Images/ica_kon_2008_3_s.jpg


 

Datum:  2 - 4 april 2008. godine
Mesto: Radenci (Republika Slovenija)
Tema skupa: Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja

Na međunarodnoj arhivskoj konferenciji održanoj u Radencima, pored arhivista iz bivših jugoslovenskih republika prisustvovali su i arhivisti iz Austrije, Mađarske i Italije. Arhiv Srbije i Crne Gore imao je  tri predstavnika. Dr Branka Doknić je govorila o novom statusu Arhiva Srbije i Crne Gore i predsedavala je jednom od sesija,  Radmila Nedeljković se bavila  stanjem filmsog arhiva, a Svetlana Perović-Ivović je govorila o radu Odeljenja za konzervaciju i restauraciju u Arhivu Srbije i Crne Gore. 

 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS