Direktor
Pročitaj mi

Milan Terzić rođen je u Podgorici 05. novembra 1960. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za ISTORIJU. Na istom fakultetu magistrirao je 1986. godine iz oblasti vojne diplomatije "Misije Vladimira Velebita 1943-1945." i potom doktorirao 2004. godine na temi "Jugoslavija u viđenjima Kraljevske vlade i Namesništva 1941-1945. (Propaganda i stvarnost)".

U periodu od aprila 1989. do februara 1996. radio je u Arhivu Josipa Broza Tita na sređivanju fondova Kancelarija Maršala Jugoslavije i Kancelarija Predsednika Republike koji su sada u Arhivu Jugoslavije. Od 1996. bio je zaposlen u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu. Nakon spajanja Vojnoistorijskog instituta i Instituta ratne veštine 2006. radio je u novoformiranom Institutu za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije u kome je bio načelnik Odeljenja za vojnu istoriju.

Rukovodio je projektom Instituta za strategijska istraživanja Istorija srpske i jugoslovenske vojske u 19. i 20. veku. U periodu 2006-2012. godine Milan Terzić je bio odgovorni urednik časopisa Vojnoistorijski glasnik, naučnog glasila Vojnoistorijskog instituta i sada Instituta za strategijska istraživanja. Učestvovao je u organizaciji desetak naučnih skupova i učesnik je dvadesetak naučnih skupova. Recenzent je nekoliko monografija i zbornika radova. Urednik je tematskog zbornika radova Prvi svetski rat - 90 godina kasnije i "Srpsko (jugoslovensko) - grčki odnosi u prvoj polovini 20. veka". Član je komisija za odbranu doktorskih disertacija iz oblasti istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom dosadašnje istraživačke delatnosti objavio je tri monografije, dva zbornika dokumenata i sedamdesetdva naučna rada. Ima zvanje naučnog savetnika.

Istraživačka interesovanja su mu: period Drugog svetskog rata (položaj Jugoslavije, uticaj međunarodnog faktora, unutrašnji sukobi, partizanska vojna diplomatija, četnički pokret generala Dragoljuba Mihailovića, savezničke misije, delatnost Josipa Broza Tita itd.), kao i posleratni period (položaj Jugoslavije u "hladnom" ratu, pitanja kulturne politike, izgradnja Titovog kulta, Titov sistem rada i odlučivanja, jugoslovenska vojska itd.

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 Broj: 119-6593/2017 od 20. jula 2017. godine dr Milan Terzić imenovan je za direktora Arhiva Jugoslavije.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS