Amandmani na Ustav iz 1974. godine
Pročitaj mi

Reforme jugoslovenske države nastavljene su amandmanima iz 1981. i 1988. godine. Amandmani I-VIII usvojeni 3. jula 1981. sadrže principe o kolektivnom radu, odlučivanju i odgovornosti. Idejno-politička argumentacija ovih amandmana je počivala na tezi da je individualizacija funkcija odlučivanja i upravljanja u sukobu sa prirodom društvene svojine, društvenim samoupravljanjem, delegatskim sistemom i ravnopravnošću naroda i narodnosti. Praksa je međutim pokazala da je generalna primena principa kolektivnog odlučivanja i upravljanja dovela do blokade i apsurda operativnu stranu poslovanja i obezbeđenje njenog kontinuiteta, izazivajući na drugoj strani depersonalizaciju odgovornosti, pojavu bez presedana u savremenoj istoriji.

Po ovim amandmanima predsednik i potpredsednik Skupštine SFRJ i predsednik veća Skupštine SFRJ birani su na godinu dana. Određeno je da za predsednika SIV-a ne može biti birano isto lice dva puta uzastopno, a članovi SIV-a mogli su biti birani najviše dva puta uzastopno na istu funkciju.

Amandmani IX-XLVIII, usvojeni 25. novembra 1988, proširili su osnovu za jedinstveno jugoslovensko tržište i u izvesnoj meri zakonodavna prava federacije. Sačuvano je načelo konsenzusa u odlučivanju o bitnim pitanjima na nivou federacije.

Usvojena je zakonska odredba da je himna SFRJ "Hej Sloveni". Pre toga naziv himne regulisan je Zakonom o upotrebi grba, zastave i himne od 22. aprila 1977. Tako je jugoslovenska država tek pri kraju svog postojanja i zvanično dobila himnu.

 

Spisak konstitutivnih akata

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS