Detalji fonda
Broj fonda: 552 Naziv fonda: MINISTARSTVO POMORSTVA VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Glavna uprava pomorstva i Ministarstvo pomorstva FNRJ Granične godine fonda: 1946-1953. Granične godine građe: 1945-1953. Istorijat tvorca fonda: Ministarstvo pomorstva Federativne Narodne Republike Jugoslavije je osnovano 31. januara 1946. godine kao naslednik dotadašnje Glavne uprave pomorstva koja je obavljala poslove iz domena civilnog pomorstva. U početnom periodu težište delovanja Ministarstva je bilo na otklanjanju ratne štete i restituciji plovnog parka, da bi se sve više orijentisalo na poslove u vezi sa daljom izgradnjom pomorske infrastrukture i trgovačke mornarice kao i njihovoj eksploataciji. Pod nadleštvom Ministarstva su se nalazile brojna preduzeća i administrativne ustanove iz oblasti pomorstva uključujući i pomorsko školstvo i izdavanje publikacija. Sa procesom decentralizacije savezne države i prelaska sa planske privrede na samoupravu postepeno se smanjivala nadležnost Ministarstva i ono je 13. januara 1953. godine ukinuto. Umesto njega je na saveznom nivou formirana Uprava pomorstva i rečnog saobraćaja sa znatno manjim nadležnostima. Period građe fonda: Federativna Narodna Republika Jugoslavija Dužina fonda: 15.5 Količina arhivske građe: 102 fascikle, 108 knjiga evidencije Stanje građe: dobro očuvana Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Predrag Krejić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS