Detalji fonda
Broj fonda: 319 Naziv fonda: SAVEZNI SAVET ZA OBRAZOVANJE I KULTURU Stvaraoci arhivske građe: Savezni savet za obrazovanje i kulturu Granične godine fonda: 1967-1971. Granične godine građe: 1961-1971. Istorijat tvorca fonda: Stupanjem na snagu Zakona o saveznim organima uprave, saveznim savetima i saveznim organizacijama bilo je propisano da se 18. maja 1967. ukida dotadašnji Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu – kao savezni organ uprave koji je rukovodio pitanjima prosvete, kulture i umetnosti – i da  počinje sa radom Savezni savet za obrazovanje i kulturu, kao stručno telo Saveznog izvršnog veća koje je vršilo stručne poslove iz oblasti kulture, obrazovanja i fizičke kulture u školama. Pošto su, zahvaljujući politici decentralizacije jugoslovenske federalizacije, glavne operativne poslove iz domena prosvete i kulture preuzeli republički organi vlasti, nadležnosti Saveznog saveta bile su ograničene na praćenje opštih pojava u razvoju obrazovanja i umetničkog stvaralaštva, davanje nekih opštih smernica u daljem razvoju ovih delatnosti i davanje određenih primedbi i sugestija pojedinim ustanovama obrazovanja i kulture. Na polju međunarodnih kulturno-prosvetnih veza, nadležnosti Saveznog saveta bile su daleko veće, jer je saradnja jugoslovenskih ustanova i kulturnih radnika sa inostranstvom, kao i kulturna propaganda SFRJ u svetu bila, kao i ranijih godina, u nadležnosti savezne uprave. Najzad, još jedan  specifičan zadatak bio je u nadležnosti Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu –  staranje o stranim državljanima na studijama u SFRJ.
Savezni savet za obrazovanje i kulturu ukinut je Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija i prestao je da radi 1. oktobra 1971. godine. Do sredine 1974. nije postojao ni jedan savezni organ uprave koji je u celini obavljao poslove iz delokruga ukinutog Saveta. Jedino je poslove iz domena međunarodnih odnosa preuzeo Savezni zavod za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju. Nakon što su izvršene određene izmene i dopune Zakona o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija iz 1971. osnovan je Savezni komitet za nauku i kulturu koji je, poslednji put u istoriji organa uprave SFRJ, obuhvatio u svom delokrugu rada  celinu prosvete i kulture. Ukinut je 1978. godine.
Period građe fonda: socijalistički (SFRJ) Dužina fonda: 10 Količina arhivske građe: 103 fascikle ( 9,60m), 5 knjiga i 6 kartotečkih kutija Stanje građe: dobro očuvana Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Ivan Hofman Informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS