Detalji fonda
Broj fonda: 702 Naziv fonda: SINDIKAT GRAFIČKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Savez radnika i nameštenika grafičara industije Jugoslavije, 1945-1946; Sindikat grafičkih radnika i nameštenika Jugoslavije 1946-1949; Savez radnika i službenika grafičke industrije Jugoslavije, 1949-1952; Sindikat grafičara Jugoslavije, 1952-1963. Granične godine fonda: 1944-1963. Granične godine građe: 1946-1960. Istorijat tvorca fonda:      Pre drugog svetskog rata, u Jugoslaviji je od 1920-1941 godine postojao Savez grafičkih radnika Jugoslavije, koje je u toku toga rata bio ukinut. Na prvoj Opštoj zemaljskoj sindikalnoj konferenciji u Beogradu 2. aprila 1945. godine osnovan je Savez radnika i nameštenika grafičara, koji je 29. aprila 1946. godine preimenovan u Sindikat grafičkih radnika i nameštenika Jugoslavije. Na njegovom Drugom kongresu u Ljubljani od 13-14. septembra 1949. godine promenjen mu je naziv u Savez radnika i nameštenika grafičke industrije Jugoslavije, da bi na Trećem kongresu u Zagrebu od 5-6. oktobra 1952. godine promenio naziv u Sindikat grafičara Jugoslavije, koji će ostati do Šestog vanrednog kongresa od 4. marta 1963. godine, kada je doneta odluka o njegovom uključenju u Sindikat radnika i industrije Jugoslavije.
     Unutrašnja organizacija Sindikata grafičara Jugoslavije ustanovljena je još 1945. godine: Savezni kongres, Savezna uprava, Savezna finansijka kontrola i Sekretarijat Saveza. Savezna uprava je 1952. godine promenila naziiv u Centralna uprava, kada je predviđen i Nadzorni odbor. Savez grafičara Jugoslavije je održao šest kongresa.
     Sindikat grafičara Jugoslavije je bio dobrovoljna društvena organizacija koja je obuhvatala radnike i službenike izdavačkih preduzeća i ustanova. Sindikat grafičara Jugoslavije je bio organizovan po industrijskom principu, na principu demokratskog centralizma, koji se ogledao u izbornosti sindikalnih organa i u polaganju računa sindikalnog rukovodstva pred članstvom i u obavezi nižih organa da sprovode odluke viših organa i u obavezi manjine da sprovodi odluke većine.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 0.5 Količina arhivske građe: 5 fascikli Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Mirjana Anđelković Informativno sredstvo: Inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS