Detalji fonda
Broj fonda: 642 Naziv fonda: MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE DFJ Stvaraoci arhivske građe: Povereništvo NKOJ-a za socijalnu politiku, 1943-1945. i Ministarstvo socijalne politike DFJ/FNRJ, 1945-1946. Granične godine fonda: 1945-1946. Granične godine građe: 1944-1945. Istorijat tvorca fonda:      Ukazom Kraljevskog namesništva, a na predlog Predsedništva AVNOJ-a od 7. marta 1945. godine, u sastavu Ministarskog saveta DFJ ustanovljeno je Ministarstvo socijalne politike DFJ. Ministarstvo socijalne politike DFJ je nastavilo dotadašnji rad Povereništva NKOJ-a za socijalnu politiku, koje je postojalo od 30. novembra 1943. do 7. marta 1945. godine. Posle proglašenja FNRJ 29. novembra 1945. godine to ministarstvo je nastavilo sa radom kao Ministarstvo socijalne politike FNRJ do donošenja Ustava FNRJ od 31. januara 1946. godine, a u prvoj Vladi FNRJ od 1. februara 1946. godine ono nije postojalo, tako da je ukinuto bez nekog posebnog akta o ukidanju. Na mesto tog ministarstva njegove dotadašnje poslove preuzeli su - Ministarstvo rada Vlade FNRJ i Komitet za socijalno staranje Vlade FNRJ.
     Ustanovljeno je da ne postoji pravno sankcionisan sistemski resorski akt, kojim bi se regulisao delokrug rada Ministarstva socijalne politike DFJ/FNRJ, kao i predhodećem Povereništvu NKOJ-a za socijalnu politiku.
     Unutrašnja organizacija Ministarstva socijalne politike DFJ/FNRJ se menjala u celom preriodu njegovog postojanja, ali je konstantno imalo odelenja za: opšte poslove, za socijalno staranje, za uređenje radnih odnosa i socijalno osiguranje, za zaštitu majki, dece i mladeži, invalidsko i repatrijaciju.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 3.2 Količina arhivske građe: 14 fascikli, 17 knjiga evidencije Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Gojko Malović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS