Detalji fonda
Broj fonda: 333 Naziv fonda: GLAVNA DRŽAVNA ARBITRAŽA Stvaraoci arhivske građe: Glavna državna arbitraža Granične godine fonda: 1947-1954. Granične godine građe: 1946-1954. Istorijat tvorca fonda: Glavna državna arbitraža osnovana je Zakonom o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbitraže, 12. decembra 1946. kao najviši organ u hijerarhiji državne arbitraže. Preko nje su kao i preko arbitraže uopšte, rešavani sporovi između privrednih subjekata u periodu planske privrede, a u nedostatku postojanja privrednih sudova. Glavna državna arbitraža je pored rešavanja određenih imovinskih sporova i donošenja odluka, neposredno je upravljala Saveznom državnom arbitražom, ali i izdavala Opšta uputstva i zbornike uzansi. Takođe je vršila nadzor i rukovođenje nad pravilnošću rada i jedinstvom načela u postupku donošenja arbitražnih odluka. Donošenjem Zakona o privrednim sudovima 5. jula 1954. i njegovim stupanjem na snagu, Glavna državna arbitraža prestaje da postoji. Kao njen pravni sledbenik počinje sa radom Vrhovni privredni sud. Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 4.55 Količina arhivske građe: 35 fascikli, 25 knjiga Stanje građe: kompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Miroslava Medaković Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS