Detalji fonda
Broj fonda: 315 Naziv fonda: KOMITET ZA ŠKOLE I NAUKU PRI VLADI FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ Granične godine fonda: 1946-1948. Granične godine građe: 1945-1948. Istorijat tvorca fonda: Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ osnovan je na osnovu Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, od 8. februara 1946. godine, radi usklađivanja i pomaganja rada republičkih ministarstava prosvete, davanja opštih načela i smernica njihovom rukovodstvu, te radi rukovođenja ustanovama i preduzećima "opštedržavnog značaja".
U nadležnosti Komiteta spadali su: preduzimanje mera za osiguravanje stvaralačkog i istraživačkog naučnog rada; spremanje i izrada nacrta zakona i drugih pravnih akata iz oblasti prosvete; postavljanje opštih načela za organizaciju i rad visokih škola i univerziteta; izrada nastavnih planova i programa osnovnih škola, gimnazija, srednjih stručnih škola, viših škola i fakulteta; pomoć republičkim prosvetnim ustanovama; rukovođenje školama, institutima i drugim ustanovama "opštedržavnog značaja"; opšte staranje o naučnim kadrovima i održavanje veza sa prosvetnim institucijama drugih država i međunarodnih organizacija.  
Pod administrativno-operativnim nadzorom Komiteta nalazili su se: Škola za telesno vaspitanje, Državna arhiva i Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Građa ovih ustanova čini posebne fondske celine. U cilju osposobljavanja spostvenih kadrova za rad u različitim oblastima društvenih nauka, tada pod strogom kontrolom partijske države, osnovane su pri Komitetu: Viša politička škola i Novinarska i diplomatska visoka škola, kao i Institut društvenih nauka. Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ je ukinut na osnovu Uredbe od 31. decembra 1948. godine. Poslove iz njegovog delokruga preuzelo je Ministarstvo za nauku i kulturu FNRJ.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 8 Količina arhivske građe: 61 fascikla, 23 knjige evidencije Stanje građe: dobro očuvana Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Ivan Hofman Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS