Detalji fonda
Broj fonda: 187 Naziv fonda: SAVEZNA UPRAVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU Stvaraoci arhivske građe: Savezna uprava za unvesticionu izgradnju Granične godine fonda: 1953-1955. Granične godine građe: 1952-1955. Istorijat tvorca fonda: Savezna uprava za investicionu izgradnju (u daljem tekstu SUII) osnovana je Uredbom Saveznog izvršnog veća od 27.06.1953. kao savezni organ uprave koji vrši određene upravne poslove iz nadležnosti federacije u oblasti investicione izgradnje. Prema pomenutoj Uredbi, Odbor za privredu SIV-a može ovlastiti Upravu da u ime FNRJ sklapa ugovore sa preduzećima o izgradnji saveznih investicionih objekata i da vrši prava investitora u pogledu određenih investicionih radova.
Rešenjem SIV-a o ovlašćenjima SUII u odnosu na preduzeća koja se izgrađuju iz sredstava saveznog budžeta i u odnosu na ta sredstva od 11.02.1954. SUII stiče pravo raspolaganja sredstvima saveznog budžeta namenjenim za investicionu izgradnju objekata koji se delimično ili u celosti izgrađuju iz tih sredstava.
Rešenjem Odbora za privredu SIV-a od 29.01.1954. SUII je, umesto Uprave za spoljnu trgovinu bila ovlašćena da daje odobrenja privrednim organizacijama za izvođenje građevinskih radova i isporuku i montažu investicionih dobara u inostranstvu.
Odlukom SIV-a od 30.07.1954 prestaje da važi navedeno rešenje, a time i ovlašćenje SUII da daje odobrenja za izvođenje građevinskih radova u inostranstvu.
Savezna uprava za investicionu izgradnju ukinuta je Uredbom SIV-a 9.02.1955. godine.
Period građe fonda: 1952-1955. Dužina fonda: 3.5 Količina arhivske građe: 11 fasikli i 5 knjiga evidencija Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: sređen Obrađivač: Tonka Župančić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS