Detalji fonda
Broj fonda: 151 Naziv fonda: OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A.D. Stvaraoci arhivske građe: Opšte jugoslovensko bankarsko društvo a.d. Granične godine fonda: 1927-1945. Granične godine građe: 1921-1946. Istorijat tvorca fonda: Opšte jugoslovensko bankarsko društvo a.d. (OJBD) osnovano je Rešenjem Ministarstva trgovine i industrije SHS 29. decembra 1927. godine pretvaranjem nekadašnje zagrebačke i beogradske filijale bečke banke Wiener Bank-Verein u akcionarsko društvo domicilirano u Kraljevini SHS. Sedište OJBD je bilo u Beogradu, njegovi glavni zavodi u Zagrebu i Beogradu. OJBD se bavilo se trgovačkim, industrijskim, finansijskim i bankarskim poslovima u zemlji i inostranstvu. Na Zboru akcionara održanom 10. februara 1928. doneta su Pravila OJBD, dok su u 11 članu dati organi OJBD: Zbor akcionara, Upravni odbor, Direkcija i Nadzorni odbor. Na zboru akcionara 28. februara 1942. OJBD je promenilo ime u „Bankarsko društvo a.d. Beograd“. U maju 1945. Bankarsko društvo a.d stupilo je u likvidaciju, a svi poslovi društva nastali posle 4. novembra 1944. preneti su na Državnu industrijsku banku D.D. Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 13 Količina arhivske građe: 104 fascikle Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Vesna Aleksić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS