Detalji fonda
Broj fonda: 134 Naziv fonda: GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE ELEKTROINDUSTRIJE Stvaraoci arhivske građe: Glavna uprava elektroindustrije, Glavna direkcija savezne elektroindustrije FNRJ Granične godine fonda: 1950-1951. Granične godine građe: 1950-1951. Istorijat tvorca fonda: U okviru Ministarstva industrije FNRJ, privremenim rešenjem od 11.10.1946. godine, osnovana je Glavna uprava elektroindustrije sa zadatkom da vrši
administrativno-operativno rukovođenje elektroindustrijskim preduzećima opšte-državnog značaja i preduzećima koja se bave distribucijom elektro materijala.
Glavna direkcija savezne elektroindustrije FNRJ osnovana je Uredbom o osnivanju
generalnih i glavnih direkcija Ministarstva industrije FNRJ od 22.01.1947. Preko Glavne direkcije Ministarstvo industrije vršilo je administrativno-operativno rukovođenje preduzećima opšte-državnog značaja iz oblasti elektroindustrije.
Glavna direkcija savezne elektroindustrije bila je pod neposrednim rukovodstvom ministra industrije, a pod svojim administrativno-operativnim rukovodstvom imala je deset elektroindustrijskih preduzeća opšte-državnog značaja.
Ukidanjem Ministarstva industrije i osnivanjem Ministarstva teške industrije, tokom 1948. godine, Glavna direkcija savezne elektroindustrije prelazi u nadležnost Ministarstva teške industrije.
Glavna direkcija savezne elektroindustrije ukinuta je Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija koje su bile u nadležnosti Ministarstva teške industrije od 25.07.1950. godine.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1.1 Količina arhivske građe: 11 fascikli, 1 knjiga Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Saša Ilić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS