Detalji fonda
Broj fonda: 129 Naziv fonda: GLAVNA UPRAVA ZA PLAN Stvaraoci arhivske građe: Glavna uprava za plan Granične godine fonda: 1951-1953. Granične godine građe: 1951-1953. Istorijat tvorca fonda: Glavna uprava za plan osnovana je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine o reorganizaciji Vlade  FNRJ kao organ Privrednog saveta Vlade  FNRJ. Počela je sa radom 7.04.1951. godine. Preuzela je poslove ukinutih organa - Savezne planske komisije, Komiteta za vodoprivredu i deo poslova Ministarstva rada FNRJ.
Obavljala je poslove iz savezne nadležnosti u oblasti privredne delatnosti: izdavala uputstva i naređenja za rad područnih organa na osnovu zakona i propisa
Vlade i Privrednog saveta; organizovala, vodila evidencije i proveravala izvršenje plana; preduzimala mere radi obezbeđenja izvršenja plana i donosila rešenja u prvom i drugom stepenu u administrativnom postupku.  
Novom reorganizacijom savezne administracije u privredi, jula 1952. godine, ukinute su organizacione jedinice koje su vršile administrativne poslove u Glavnoj upravi za plan. Ti poslovi preneti su u nadležnost Privrednog saveta koji ih je obavljao kao svoju jedinstvenu administraciju.
Prilikom reorganizacije privrednog aparata 1953. godine, ukinuta je Glavna uprava za plan na osnovu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznim organima vlasti. Prestala je sa radom 13.01.1953. godine a njene poslove preuzeo je Savezni zavod za privredno planiranje.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 2 Količina arhivske građe: 17 fascikli Stanje građe: zadovoljavajuće Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Kolet Smiljanić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS