Detalji fonda
Broj fonda: 127 Naziv fonda: KOMISIJA ZA VANREDNI UVOZ PREHRAMBENIH ARTIKALA VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: 1950-1952. Granične godine građe: 1950-1952. Istorijat tvorca fonda: Komisija za vanredni uvoz prehrambenih artikala Vlade FNRJ osnovana je Rešenjem Vlade FNRJ 1950. godine, na predlog predsednika Privrednog saveta, kao organ privremenog karaktera sa statusom pravnog lica. Komisija je, u ime Vlade FNRJ, vršila opšte poslove koordinacije sa jugoslovenskim organima i
predstavnicima organizacije CARE oko prijema i raspodele pomoći vlade SAD. Radi uspešnijeg obavljanja ovih zadataka i pravilne raspodele pomoći koju je Vlada SAD stavila na raspolaganje, preko organizacije CARE, pri Komisiji je obrazovano savetodavno telo - Savet za raspodelu pomoći. Zadatak Saveta bio je pružanje pomoći i drugim centralnim organima u izvršenju zadataka u vezi programa pomoći od CARE.
Komisija je rukovodila svim poslovima oko vanrednog uvoza prehrambenih artikala. Obavivši uspešno zadatke koji su joj bili dati, može se u nedostatku akta o ukidanju, a na osnovu računovodstvene građe, zaključiti da je likvidacija Komisije počela 25.09.1951. godine. Dalju likvidaciju vršilo je Ministarstvo finansija FNRJ.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 0.8 Količina arhivske građe: 7 fascikli Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen fond Obrađivač: Tonka ŽupančIć Informativno sredstvo: inventar fonda Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS