Detalji fonda
Broj fonda: 99 Naziv fonda: ROTARY INTERNATIONAL - 77 DISTRIKT Stvaraoci arhivske građe: Rotary International - 77. district Granične godine fonda: 1928-1940. Granične godine građe: 1928-1940. Istorijat tvorca fonda: Prvi rotari klub u Jugoslaviji osnovan je u Beogradu 1928. godine. Njegov pokretač bio je dr Voja Kujundžić, a sam čin osnivanja, kao opunomoćenik Evropskog sekretarijata u Cirihu, obavio je guverner čehoslovačkih rotari klubova
Josif Šulc, septembra 1928. Pošto je u oktobru broj članova porastao na petnaest,
moglo se pristupiti formiranju kluba. Tako je u Beogradu, 15.10.1928. osnovan prvi jugoslovenski rotari klub.
Slične sastanke Josif Šulc održao je i sa ing Radovanom Alaupovićem u Zagrebu, gde je osnivanje obavljeno 15.02.1929. Inauguraciju rotari klubova u Beogradu i
Zagrebu takođe je obavio Josif Šulc 4. i 6.03.1929. Uskoro su uz podršku prva dva kluba, osnovani i klubovi u drugim mestima: Novi Sad, Subotica, Pančevo,
Skoplje, Osijek, Sušak, Maribor, Varaždin, Ljubljana, Split...
Zbog izmenjenih društvenih uslova, kao i usled pojave novih oblika unutrašnjeg povezivanja, organizacija rotari klubova je posle Drugog svetskog rata izgubila raniji značaj.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 3.2 Količina arhivske građe: 31 fascikla Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Vasilije Kosić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS