Detalji fonda
Broj fonda: 97 Naziv fonda: KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU VLADE FNRJ, 1946-1948. Stvaraoci arhivske građe: Agrarni savet Vlade DFJ, 1945; Ministarstvo kolonizacije Vlade FNRJ, 1945-1946; Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, 1946-1948. Granične godine fonda: 1946-1948. Granične godine građe: 1945-1948. Istorijat tvorca fonda:       Poslovi argrarne reforme i kolonizacije započeli su sa donošrnjem Privremenog zakona za agrarnu reformu i kolonizaciju od strane Privremene Narodne skupštine DFJ avgusta 1945. Tada je stvoren Agrarni savet DFJ, koji se bavio poslovima agrarne reforme i kolonizacije u DFJ. Praktična kolonizacija je počela u jesen 1945, samo u Vojvodini, a u ostalim delovima Jugoslavije samo je načelno postojala. Jedino je sprečen povratak starih kolonista na Kosovo i Metohiju, a iz svih krajeva Jugoslavije kolonizacija je provođena samo u Vojvodini, računajući tu i Baranju.
      Agrarna reforma je počela u Jugoslaviji tek u 1946, kada je stvoreno Ministarstvo za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ i ona je obuhvatila celu Jugoslaviju. Ovo Ministarstvo je tumačilo i sprovodilo agrarnu politiku i kolonizaciju Vlade FNRJ preko agrarnih tela u narodnim republikama, Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Autonomnoj oblasti Kosovu i Metohiji. Pri ovom Ministarstvu sakupljali su se programi, izveštaji spiskovi kolonista i agrarnom reformom oduzetih zemljišnih poseda i naseljenih agrarnih interesenata, kao i statistički podaci o kolonizaciji i agrarnoj regormi u celoj Jugoslaviji. Značajni materijali potiču sa raznih sastanaka i sednica u Ministarstvu za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, koji su nezaobilazni u bilo kom istraživanju argrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji 1945-1948.
      Ministarstvo za agrarnu reformu i kolonizaciju je ukinuto 1948, a njegovi poslovi su prešli u nadležnost Ministarstva poljoprivrede Vlade FNRJ
Period građe fonda: socijalistička Jugoslavija Dužina fonda: 5.3 Količina arhivske građe: fascikli 43, jedinica opisa 418, registraturskih kniga 37. Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Vasilije Kosić Informativno sredstvo: Inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS