Detalji fonda
Broj fonda: 67 Naziv fonda: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo poljoprivrede i voda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918-1929, Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941. Granične godine fonda: 1919-1941. Granične godine građe: 1919-1941. Istorijat tvorca fonda:       Ministarstvo poljoprivrede i voda KSHS predviđeno je da postoji u sastvu prvog Ministarskog saveta Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca od 20. decembra 1918, kada je imenovan i ministar poljoprivrede. U feburaru 1919, doneta je prva Uredba o ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i voda KSHS da bi, već 8. jula 1919, bilo preimenovano u Ministarstvo poljoprivrede i voda.
      Ministarstvo poljoprivrede je bilo najviša upravna i nadzorna vlast nad svim poljoprivrednim, veterinarskim i vodnim ustanovama u Kraljevini Jugoslaviji (KSHS). Zadaci Ministarstva bili su: da unapređuje sve grane poljoprivrede i stočarstva, da širi u narodu poljoprivredna znanja osnivanjem osnovnih, srednjih i visokih poljoprivrednih škola i zavoda, da se stara o čuvanju zdravlja stoke i prometu  stočnog fonda, održavanju, poboljšanju i iskorišćavanju voda i vodnih tokova, da prikuplja i javnosti daje na uvid statističke podatke o poljoprivredi, da prati razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih dostignuća u inostranstvu i dr. Ministarstvo je vodilo nadzor nad radom Uprave Klasne lutrije i raspoređuje njen čist prihod na unapređenje narodne privrede i dr.
      Ministarstvo poljoprivrede je imalo osnovnu unutrašnju strukturu: Opšte odeljenje, Odeljenje za poljoprivrednu nastavu, Odsek za obradu zemlje, Odeljenje za vinogradarstvo i voćarstvo, Odeljenje za stočarstvo, Odeljenje za veterinarstvo, Klasnu lutriju i Direkciju voda.
     Od 1929. pod Ministarstvo poljoprivrede došli su poslovi agrarne reforme i kolonizacije. Poslovi Ministarstva poljoprivrede KJ preneti su za područje Banovine Hrvatske na tu Banovinu, Uredbom od 28. novembra 1939. Sa ratnim slomom u aprilu 1941. prestalo je sa radom ovo Ministarstvo, a poslovi iz ovog domena za područje okupirane Srbije obavljalo je Ministarstvo poljoprivrede i ishrane u sastavu Ministarskog saveta na čelu sa generalom Milanom Nedićem.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 4.2 Količina arhivske građe: 37 fascikli, 24 knige evidencije. Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Ksenija Milosavljević Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS