Detalji fonda
Broj fonda: 59 Naziv fonda: SAVET ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju vlade FNRJ Granične godine fonda: 1950-1951. Granične godine građe: 1946-1951. Istorijat tvorca fonda: Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju (SEEI), osnovan je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 7. februara 1950. Za predsednika SEEI postavljen je ministar bez portfelja u vladi FNRJ Svetozar Vukmanović -Tempo. Zadaci SEEI bili su da donosi pravilnike, naredbe i druge opšte propise za sve privredne grane u okviru svoje nadležnosti, da predlaže planove i razrađuje proporcije proizvodnje, raspodele i investicija i da prati izvršenje osnovnih planova putem planske i operativne evidencije, da koordinira rad republičkih saveta i poništava i ukida akta republičkih saveta koja su u suprotnosti sa saveznim propisima. Kao područne jedinice SEEI bili su: Savezna uprava za geološka istraživanja, Uprava za rudarska istraživanja i rudarske studije, Direkcija za elektrifikaciju, Elektroenergetska dispečerska alužba, Rudarsko-nabavno preduzeće, Biro za inostrane nabavke elektroprivrede i Izdavačko-štamparsko preduzeće SEEI. Na osnovu Naredbe vlade FNRJ od 31. marta 1950. iz Direkcije za elektrifikaciju i Savezne uprave za geološka istraživanja SEEI izdvojena su i predata u nadležnost republika 73 preduzeća saveznog karaktera. SEEI je ukinut Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine i prestao je sa radom 10. oktobra 1951, a njegove poslove preuzeo je Savet za industriju i građevinarstvo vlade FNRJ. Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 3.1 Količina arhivske građe: 27 fascikli, 6 knjiga evidencije Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Saša Ilić, Vesna Žikić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS