Detalji fonda
Broj fonda: 25 Naziv fonda: MINISTARSTVO RADA VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo rada Vlade FNRJ, 1946-1951. Granične godine fonda: 1946-1951. Granične godine građe: 1946-1951. Istorijat tvorca fonda:      Ustavom FNRJ od 31. januara 1946. predviđeno je postojanje Ministarstva rada u Vladi FNRJ, a ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 1. februara 1946. stvoreno je Ministarstvo rada Vlade FNRJ. Ono je bilo, Ustavnom FNRJ od 31. januara 1946. definisano kao "savezno-republikansko ministarstvo, koje je rukovodilo određenom granom državne uprave, posredno preko odgovarajućih ministarstava u narodnim republikama, a neposredno samo u određenim poslovima, preduzećima i ustanovama opšteg državnog značaja." (čl. 86.)
     Na čelu saveznog Ministarstva rada stajao je ministar, koji je rukovodio celokupnim radom Ministarstva, pri čemu je naročito brinuo o sprovođenju politike i smernica Savezne vlade. Ministru su pomagali njegovi prvi stručni saradnici - pomoćnici ministra, koji su rukovodili i vršili nadzor na odeljenjima Ministarstva prema delokrugu koji im je određivao ministar.
     Ministarstvo rada imalo je nadzor nad radom područnih jedinica: Državnim zavodom za socijalno osiguranje, Upravom za iseljenike, Pomorskom inspekcijom rada, Rečno-brodarskom inspekcijom rada, Inspekcijom rada za vazdušni saobraćaj, atašeima rada pri određenim diplomatskim predstavništvima i rukovodilo Institutom rada. Od 1948, izdavačko preduzeće "Vesnik rada" postalo je područna ustanova Ministarstva rada. Od 1950, pri Ministarstvu rada nalazili su se: Komisija za plate i tarife, Komisija za norme i organizaciju rada, "Vesnik rada", Ekonomija u Surčinu i Restoran društvene ishrane.
     Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o reorganizaciji Vlade FNRJ od 6. aprila 1951, ukinuto je Ministarstvo rada, a njegove poslove je preuzela Glavna uprava za plan i Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku prema raspodeli nadležnosti, koju je odredila Vlada FNRJ.
     Organizaciona struktura Ministarstva rada više puta se menjala i dopunjavala u toku njegovog postojanja.
Period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija Dužina fonda: 22.8 Količina arhivske građe: 182 fascikle, 59 knjiga evidencije. Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivsitički sređen Obrađivač: Mr Nikola Žutić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS