Detalji fonda
Broj fonda: 22 Naziv fonda: MINISTARSTVO ZA FEDERALNE JEDINICE DFJ Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: 1945-1946. Granične godine građe: 1945-1946. Istorijat tvorca fonda: Sporazumom Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Kraljevske jugoslovenske vlade od 1. novembra 1944. godine, utvrđuje se struktura jedinstvene vlade formirane od predstavnika NKOJ-a i vlade KJ. Ovim aktom, pored predsednika, potpredsednika i ministra za pojedine resore, predviđaju se ministri bez portfelja za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Ukazom kraljevskih namesnika od 7.marta 1945, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, formirana je Vlada DFJ koja je u svom sastavu, pored ostalih, imala ministra za Srbiju Jašu Prodanovića, ministra za Hrvatsku dr Pavla Gregorića, ministra za Sloveniju Edvarda Kocbeka, ministra za BiH Rodoljuba Čolakovića, ministra za Makedoniju Emanuela Čučkova i ministra za Crnu Goru Milovana Ðilasa. Budući da ova ministarstva nisu osnovana posebnim aktom, ovaj Ukaz ujedno je i osnivački akt. Ministarstva federalnih jedinica funkcionisala su kao politička ministarstva, iako su istovremeno obavljala i najraznolikije poslove opšte uprave, kao veza između federalnih i saveznih organa. Usvajanjem Ustava 31.januara 1946, ova federalna ministarstva su početkom februara 1946. godine prešla u likvidaciju, pošto u novoj strukturi izvršno-upravne vlasti nisu bila prediđena. Sva arhiva i inventar ovih ministarstava morali su, po nalogu Predsedništva vlade FNRJ od 5.februara 1946. godine biti predani načelniku Opšteg odeljenja Predsedništva vlade. Period građe fonda: DFJ Dužina fonda: 0.65 Količina arhivske građe: 3 fascikle i 13 kancelarijskih kniga Stanje građe: Građa fonda je fragmentarna. Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Tonka Župančić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS