Detalji fonda
Broj fonda: 3 Naziv fonda: MINISTARSTVO ZA KONSTITUANTU Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo za konstituantu Granične godine fonda: 1945-1946. Granične godine građe: 1945-1946. Istorijat tvorca fonda: Ministarstvo za konstituantu osnovano je 7.03.1945. godine Ukazom kraljevskih namesnika, na predlog Predsedništva AVNOJ-a o postavljenju Ministarskog saveta Vlade DFJ. Istim aktom Edvard Kardelj postavljen je za ministra ovog Ministarstva.
Ministarstvo za konstituantu pripremalo je ustavne propise i osnovne zakone i radilo na izgradnji celokupnog državnog sistema narodnooslobodilačkih odbora,
centralnih i federalnih organa. Osnovni zadatak Ministarstva bio je pripremanje
akata neophodnih za izbor i konstituisanje Ustavotvorne skupštine, kao i nacrta
prvog ustava nove države. U okviru Ministarstva za konstituantu formirano je
7.09.1945. godine savetodavno telo - Komisija za Ustav sa zadatkom da proučava pitanja u vezi sa izgradnjom državne organizacije i ostala ustavna pitanja, kao i da izradi Nacrt na osnovu koga će Ministarstvo za konstituantu izraditi predlog ustava i dostaviti ga vladi DFJ i Ustavotvornoj skupštini.
Donošenjem Ustava januara 1946. godine i formiranjem nove Vlade FNRJ
1.02.1946. prestao je rad Ministarstva za konstituantu, pošto je izvršilo svoj osnovni zadatak.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 0.8 Količina arhivske građe: 9 fascikli, 1 knjiga Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Slobodanka Dojčinović Informativno sredstvo: sumarni inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS