Detalji fonda
Broj fonda: 54 Naziv fonda: REPARACIONA KOMISIJA PRI VLADI FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Reparaciona komisija vlade FNRJ Granične godine fonda: 1945-1954. Granične godine građe: 1945-1954. Istorijat tvorca fonda: Državna komisija za ratnu štetu osnovana je Uredbom Predsedništva Ministarskog saveta od 2. aprila 1954. sa zadatkom da prikupi podatke o celokupnoj ratnoj šteti u državi, da prijavljenu štetu proveri, proceni, izradi plan raspodele  ratne štete, organizuje rad na pribavljanju i sređivanju podataka o ratnoj šteti u federalnim jedinicama i vodi nadzor nad ovim radom. Članom 7 iste Uredbe rešeno je da Predsedništvo Ministarskog saveta propiše Pravilnik o organizaciji i radu Državne komisije, te da se kao organi Državne komisije u federalnim jedinicama obrazuju Zemaljske komisije za ratnu štetu. Savezne ustanove koje su se bavile poslovima reparacija i restitucija bile su: Zavod za reparaciona potraživanja pri Upravi spoljne trgovine (osnovana 17. decembra 1945) i Reparaciona komisija pri vladi FNRJ (osnovana 15. februara 1946). U članu 4 i 5 Uredbe stajalo je da Reparaciona komisija preuzima preostale poslove Državne komisije za ratnu štetu, koja se ukida dok će Zemaljske komisije za ratnu štetu produžiti poslovanje kao organi Reparacione komisije o pitanju ratne štete. Reparacioni zavod prelazi iz nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine u nadležnost Reparacione komisije i postaje njen organ. Reparaciona komisija rukovodila je radom Reparacione i restitucione delegacjije FNRJ u inostraanstvu koja je delovala u sastavu Jugoslovenskih vojnih misija. Odlukom SIV od 9. marta 1954. Reparaciona komisija je ukinuta a preostale poslove prešli su u nadležnost Državnog sekretarijata za poslove opšte uprave i budžet FNRJ. Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 82.22 Količina arhivske građe: 695 fascikli, 176 knjiga evidencije Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Margareta Jovović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS