Detalji fonda
Broj fonda: 52 Naziv fonda: UPRAVA ZA SPOLJNU TRGOVINU FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo spoljne trgovine Vlade FNRJ, Sekretarijat Ministarstva za inostrane poslove Vlade FNRJ, Zavod za planiranje Vlade FNRJ, Savezni državni sekretarijat za poslove narodne privrede, Savezna trgovinska komora i Uprava za spoljnu trgovinu FNRJ. Granične godine fonda: 1953-1956. Granične godine građe: 1953-1956. Istorijat tvorca fonda: Nakon ukidanja Ministarstva za spoljnu trgovinu Vlade FNRJ 10. oktobra 1951, nastupio je period, kada se tim poslovima na nivou Jugoslavije, u isto vreme, bavilo više jugoslovenskih državnih ustanova: Sekretarijat Ministarstva za inostrane poslove Vlade FNRJ, Zavod za planiranje Vlade FNRJ, Savezni državni sekretarijat za poslove narodne privrede i Savezna trgovinska komora. Kada se uvidelo da to nije svrsishodno, 20. maja 1953. osnovana je Uprava za spoljnu trgovinu FNRJ, koja je ostala pod nadzorom Saveznog državnog sekretarijata za poslove narodne privrede. Osnovna delatnost uprave bila je obavljanje i kontrola poslova, koji su se odnosili na razmenu robe sa inostranstvom i na devizno poslovanje. Praktično, njeni glavni poslovi su bili poslovi devizne inspekcije, jer je glavni organ uprave bio – Glavni devizni inspektorat. Uloga uprave, naročito je došla do izražaja oko obnove jugoslovenskog robnog tranzita preko Jugozone – Slobodne luke u Solunu. Mnogobrojnim propisima regulisani su poslovi i nadležnosti ove uprave. Ipak, narodne republike u FNRJ tražile su veću slobodu u deviznom poslovanju i robnom prometu sa inostranstvom, čemu se izašlo u susret i, na osnovu čl. 33. Zakona o  saveznim organima uprave od 23. aprila 1956, prestala je da postoji Uprava za spoljnu trgovinu FNRJ. Odlukom SIV-a o prestanku ukinutih i otpočinjanju sa radom osnovanih saveznih organa uprave od 19. aprila 1956, poslovi ove uprave, tokom njene likvidacije, preneti su na novoosnovani Komitet za spoljnu trgovinu FNRJ i Državni sekretarijat za poslove finansija FNRJ (Savezna devizna inspekcija). Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1 Količina arhivske građe: 11 fascikli Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Mirjana Stojnović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS