Detalji fonda
Broj fonda: 44 Naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA ZA NAFTU I PLIN MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Glavna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ; Generalna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ. Granične godine fonda: 1947-1950. Granične godine građe: 1947-1950. Istorijat tvorca fonda: Glavna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ od 6.03.1947. kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih i topioničarskih preduzeća opšte državnog značaja za proizvodnju, istraživanje, dobijanje i preradu nafte, bitumenoznih škriljaca i zemnog plina.
Uredbom o izmeni Uredbe o 21.12.1947. osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ Glavna direkcija za naftu i plin menja naziv u: Generalna direkcija za naftu i plin i ostaje i dalje u nadležnosti Ministarstva rudarstva.
Generalne direkcije imale su izuzetno važnu ulogu u sprovođenju planiranja između ministarstava i privrednih preduzeća. One su u isto vreme bile neposredni administrativno-operativni organi  Ministarstva rudarstva i njegovi sastavni delovi,
a predstavljali su više organe koji rukovode privrednim preduzećima određene oblasti. Tako je Generalna direkcija za naftu i plin pod svojim administrativno-operativnim rukovodstvom imala 10 preduzeća za proizvodnju i preradu nafte od opšte državnog značaja.
Svim poslovima Direkcije neposredno je upravljao generalni direktor koga je postavljao, uz saglasnost predsednika Vlade FNRJ, ministar rudarstva. Sedište
Generalne direkcije za naftu i plin bilo je u Beogradu.
Uredbom o osnivanju Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte Vlade FNRJ od 10.02.1950. godine prestaje sa radom Generalna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ. Njene poslove preuzima Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte, kao organ Vlade FNRJ za rukovođenje poslovima proizvodnje i prerade nafte.
Period građe fonda: 1947-1950. Dužina fonda: 5 Količina arhivske građe: 30 fascikli i 37 knjiga Stanje građe: fizički dobro očuvana Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Slobodanka Dojčinović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS