Detalji fonda
Broj fonda: 38 Naziv fonda: CENTRALNI PRESBIRO PREDSEDNIŠTVA MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta KJ, Opšta državna obaveštajna služba. Granične godine fonda: 1929-1941. Granične godine građe: 1903-1941. Istorijat tvorca fonda: U periodu pre osnivanja Centralnog presbiroa poslovi "Opšte državne obaveštajne službe" bili su u nadležnosti Ministarstva inostranih poslova KJ, osim u periodu 1920-1921. godine kada su bili u nadležnosti Predsedništva Ministarskog saveta. Zakonom o uređenju vrhovne državne uprave od 31. 03. 1929. Opšta državna obaveštajna služba dolazi u nadležnost Predsedništva Ministarskog saveta.
Centralni presbiro je osnovan Zakonom od 18. 04. 1929. za obavljanje poslova opštedržavne obaveštajne službe. Po tom Zakonu bliže odredbe o organizaciji i radu Centralnog presbiroa treba da propiše predsednik Ministarskog saveta Uredbom kojom se "utvrđuje broj činovničkih mesta, zvanja, položaji, način predstavljanja i kvalifikacija osoblja". Prema Uredbi od 19. 04. 1929. Centralni presbiro je jedno od nadleštava Predsedništva Ministarskog saveta koji vrši poslove opštedržavne obaveštajne službe. Unutrašnja organizacija Centralnog presbiroa utvrđena je Zakonom o uređenju Predsedništva Ministarskog saveta od 1.05.1929. Sve poslove Centralnog presbiroa vodi šef Centralnog presbiroa. Centralni presbiro ima tri odseka: Administrativni, Informativni i Publicistički. Sa početkom aprilskog rata 1941. Vlada KJ počinje da deluje u emigraciji i u njenim resorima odvija se rad Državne obaveštajne službe. Period u emigaciji prati fond "Emigrantska vlada Kraljevine jugoslavije" i građa Cetralnog presbiroa sastavni je deo tog fonda.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 173.6 Količina arhivske građe: 1512 fascikli i 25 kancelarijskih knjiga Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Milićević Milica Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS