Detalji fonda
Broj fonda: 31 Naziv fonda: KOMITET ZA ZAŠTITU NARODNOG ZDRAVLJA Stvaraoci arhivske građe: Komitet za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ Granične godine fonda: 1946-1951. Granične godine građe: 1946-1951. Istorijat tvorca fonda: Komitet za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ ustanovljen je 8. februara 1946. godine.
Komitet je bio nadležan za: pripremanje i izradu plana zdravstvene službe i kontrolu njegovog sprovođenja; organizovanje mera za suzbijanje epidemija u opštedržavnom obimu; rukovođenje zdravstvenim ustanovama, banjama i lečilištima opštedržavnog značaja; pripremanje i izradu nacrta zakona, kao i uredaba, uputstava i naredaba Savezne vlade iz oblasti narodnog zdravlja; utvrđivanje sanitarnih normi za celu državu; kontrolu proizvodnje i uvoza seruma, vakcina i lekova; saradnja u izradi nastavnih planova i programa za visoke medicinske škole u FNRJ; rukovođenje saveznim preduzećima za proizvodnju , nabavku i raspodelu medicinskih i sanitarnih proizvoda; izdavanje jedinstvene farmakopeje; opšte staranje za vaspitanje i raspored medicinskih kadrova i za ostale poslove iz oblasti narodnog zdravlja. Za obavljanje naučno-istraživačkog rada pri Komitetu postojali su ovi instituti: Institut za tuberkulozu na Golniku, Institut za tropske bolesti u Skoplju, Higijenski institut u Beogradu, Epidemiološki institut u Beogradu i Institut za koštano-zglobnu tuberkulozu u Rovinju.
Za medicinsku proizvodnju postojala je Generalna direkcija medicinske proizvodnje, koja je bila pod neposrednim administrativno-operativnim rukovodstvom Komiteta.
Za medicinsku štampu ( udžbenike, časopise, učila, brošure i dr. ) postojalo je izdavačko preduzeće " Medicinska knjiga " koja je bila pod neposrednim administrativno-operativnim rukovodstvom komiteta.
Pored ovih ustanova, na osnovu uvida u građu, utvrdjeno je da su postojale i sledeće područne ustanove Komiteta, u Beogradu: Glavna uprava za nabavku i raspodelu lekova - " GUNRAL ", Naučno-istraživački institut za medicinsku hidrologiju i klimatologiju, Državna kontrola lekova biološkog porekla, Državni zavod za transfuziju krvi, Zavod za proizvodnju lekova-"Prolek", Savezno preduzeće za uvoz i izvoz lekova-" Jugolek " i Glavno slagalište lekova, a u Zagrebu: Savezni zavod za ispitivanje i kontrolu lekova i sanitetskog meterijala-" Jugosanitarija ".
Komitet za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ ukinut je 6. aprila 1951. godine, a poslove iz njegovog delokruga preuzeo je Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Vlade FNRJ.
Period građe fonda: socijalistički period Dužina fonda: 1390 Količina arhivske građe: 108 fascikli, arhivskih jedinica 161, registraturskih knjiga 59 Stanje građe: sređen Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređeno Obrađivač: Ašković Spasoje Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS