Izvod iz pravilnika o korišćenju arhivske građe u Arhivu
Pročitaj mi
ARHIVSKA GRAĐA KORISTI SE ISKLjUČIVO U ČITAONICI ARHIVA
1. Istraživač - korisnik arhivske građe nakon dolaska u Arhiv prijavljuje se službi koja vrši obezbeđenje objekta. Nakon što od radnika te službe, na osnovu ličnih dokumenata (lična karta, pasoš), bude evidentiran u predviđene evidencije i dobije odgovarajuću propusnicu za korisnike arhivske građe, istraživač se upućuje u čitaonicu kod dežurnog radnika Arhiva koji radi sa korisnicima arhivske građe.
Istraživač je dužan da propusnicu, pričvršćenu odgovarajućom hvataljkom, nosi na vidnom mestu na grudima (na reveru, na rubu haljine i sl.), sve vreme boravka u prostorijama Arhiva. Prilikom napuštanja Arhiva, propusnica se vraća na prijavnicu.
2. Prilikom ulaska u objekat, na prijavnici istraživač dobija ključ za jednu od kaseta koje se nalaze ispred ulaza u čitaonicu. Kasete se koriste za odlaganje ličnih stvari istraživača (tašne, delovi garderobe i sl.). Istraživač je dužan da ključ od kasete, koju je ispraznio od svih stvari koje je u nju prilikom dolaska stavio, vrati na portirnicu Arhiva, svakog radnog dana kada napušta Arhiv.
Istraživač - korisnik može u čitaonici Arhiva da koristi sva informativna sredstva o arhivskoj građi koja se nalaze u čitaonici, bez obzira na njihovu formu (knjige, elektronski zapisi).
Bibliotečki materijal Arhiva koristi se po posebnoj proceduri.
3. Istraživač - korisnik arhivske građe u Arhivu jednim reversom može da traži, odnosno dobije na korišćenje, arhivsku građu u sledećim količinama:
  • 4 fascikle, ili
  • 4 knjige evidencije, ili
  • 10 inventarskih jedinica – jedinica opisa, predmeta, dokumenata (ako je jedinica opisa jedna fascikla, onda važi količina utvrđena za fascikle – 4 fascikle), ili
  • 2 rolne mikrofilma.
4. Istraživač - korisnik mora da trebuje arhivsku građu najmanje jedan dan unapred (danas za sutra). Novu količinu arhivske građe istraživač može da dobije tek pošto je istražio građu koja se već nalazi kod njega.
Korisnik je dužan da na kraju radnog dana preda dežurnom radniku u čitaonici arhivsku građu koju je trebovao, a nije je u toku radnog dana istražio.
5. Arhivsku građu dobijenu po jednom reversu istraživač - korisnik može zadržati na korišćenju najduže 10 radnih dana od dana njenog prijema, s tim da se obnovljenim reversom zadržavanje te građe može produžiti za još 10 radnih dana. 6. Istraživačima - korisnicima arhivske građe za vreme boravka u Arhivu nije dozvoljeno kretanje po zgradi Arhiva, izuzev u prizemnom delu objekta (hol na ulazu u objekat i restoran).
U zgradi Arhiva nije dozvoljeno pušenje.
Obavezno je voditi računa o tišini u čitaonici Arhiva.
7. U čitaonicu je dozvoljeno unošenje samo praznog papira i grafitne olovke.
Zabranjeno je unositi oštre predmete koji mogu da oštete dokumenta, zatim hranu, piće, gume za žvakanje, novine, korekturne tečnosti, lepkove i sl.
8. U prostoriju za korišćenje arhivske građe dozvoljeno je unošenje laptopa i digitalnog fotoaparata samo uz znanje i odobrenje dežurnog radnika u čitaonici. Ovi uređaji se ne smeju ostavljati u čitaonici posle njenog napuštanja.
9. Pri korišćenju arhivske građe zabranjena je upotreba tečnog mastila, penkala ili flomastera. 10. Dokumenta ili kutije za njihovo čuvanje zabranjeno je stavljati na pod.
11. Zabranjeno je naslanjati se preko dokumenata i stavljati bilo kakve predmete preko njih. Naročito je zabranjeno stavljati svoje papire preko dokumenata dok se prave beleške.
Za beleženje podataka iz mapa ili planova zatražiti uputstva od dežurnog u čitaonici.
12. Zabranjeno je remetiti redosled dokumenata. Povezana dokumenta se ni u kom slučaju ne smeju razvezivati. Ukoliko se tokom istraživanja utvrdi da određena dokumenata nisu na mestu na kome bi morala biti, to treba obavezno prijaviti dežurnom radniku u čitaonici.
13. Zabranjeno je bilo kakvo označavanje ili pisanje po dokumentima. 14. Zabranjeno je savijanje ili gužvanje dokumenata.
15. Zabranjeno je vlažiti prste radi okretanja stranica dokumenata.
Svako oštećenje na dokumentima obavezno prijaviti dežurnom radniku u čitaonici.
16. Za vreme rada sa arhivskom građom istraživač može na stolu da drži samo jednu knjigu evidencije ili jednu fasciklu – kutiju ili jednu inventarnu jedinicu (jedinicu opisa, predmet), ili jednu mikro- filmsku rolnu.
17. Svako nestajanje dokumenata ili njihovo oštećenje predstavlja krivično delo. 18. O proceduri za dobijanje repro- kopija dokumenata, mikrofilmova i dr. obavezno tražiti uputstva od dežurnog u čitaonici.
21. Pri preuzimanju arhivske građe na korišćenje kao i pri razduživanju sa arhivskom građom obavezno voditi računa o količini, poretku i stanju arhivske građe. 22. Istraživaču - korisniku arhivske građe koji se ne pridržava utvrđenih obaveza u Arhivu u vezi sa korišćenjem arhivske građe, direktor Arhiva može uskratiti njeno korišćenje.
ČITAONICA ARHIVA JE POD ELEKTRONSKIM VIDEO NADZOROM.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS