1998. - "Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije"
Pročitaj mi

Naslovna strana prospekta Mesto i datum otvaranja izložbe: Arhiv Jugoslavije, Beograd, 21. januar 1998.
Izložbu otvorio: dr Radoslav Bulajić, zamenik ministra inostranih poslova SRJ
Organizacija: Arhiv Jugoslavije
Autor izložbe: mr Komnen Pijevac
Informativno sredstvo: prospekt
 

Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije osnovan je 1929. godine kao "opšta državna obaveštajna služba". Do tada je pretežan deo poslova obaveštajnog karaktera bio u nadležnosti Ministarstva inostranih dela.
Centralni presbiro je imao zadatak da za potrebe Ministarskog saveta prati izveštavanje štampe i radija u zemlji i u inostranstvu, da sakuplja sve važnije podatke i informacije političkog, privrednog, finansijskog, kulturnog, a često i bezbednosnog karaktera. Brinuo se o ostvarivanju informativnih funkcija u javnim glasilima sa stanovišta "državnog interesa", organizovano vršio uticaj i u informativnim prostorima stranih država radi realizacije propagandnih ciljeva jugoslovenske države.
Imao je stalna dopisništva u zemlji, značajnijim evropskim i svetskim centrima, informativne agencije sa kojima je ostvarivao saradnju ili bio u poslovnim odnosima; izdavačku delatnost, listove pod svojim uticajem, radio službu...; pripremao je izložbe propagandnog karaktera i ostvarivao druge slične aktivnosti u zemlji i svetu.
Složene i odgovorne podatke Centralnog presbiroa obavljala su i istaknuta imena jugoslovenskog informativnog i kulturnog života kao što su Miloš Crnjanski, Stanislav Vinaver, Predrag Milojević, Jovan Kršić, Hamza Humo...

Arhivski fond Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije je najpotpunija hronika žurnalističkog i obaveštajnog karaktera perioda Kraljevine Jugoslavije. Arhivska građa je smeštena u 1.512 fascikli - oko milion i četiri stotine hiljada listova. U dokumentima su zabeleženi svi važniji događaji i manifestacije društvenog života, sve značajnije informacije i prilozi u domaćim i stranim sredstvima informisanja; mnogo toga što se najčešće ne nalazi ni u dokumentima drugih državnih organa po rangu daleko značajnijih.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS