Arhiv, časopis Arhiva Srbije i Crne Gore (Godina V, br. 1)

Data/Images/aj_cas_2005_kor.jpgNedavno je iz štampe izašao novi broj Arhiva, časopisa Arhiva Srbije i Crne Gore (br. 1 za 2004. godinu). Petu godinu izlaženja časopis dočekuje držeći se zavidnih standarda koje je sebi nametnuo, a koji se ogledaju u stručnoj širini i naučnom kvalitetu radova koje publikuje.

U prvom broju Arhiva za tekuću godinu, na 158 strana teksta, štampano je 14 priloga isto tolikog broja autora. Priloge je objavilo 11 saradnika Arhiva SCG i po jedan saradnik Arhiva Republike Slovenije, Instituta za slavistiku i balkanistiku Ruske akademije nauka i Instituta za noviju istoriju Srbije. Na ovaj način Arhiv nastavlja tradiciju "otvorenosti" za saradnju sa svim relevantnim arhivističkim i naučnim, domaćim i stranim, institucijama i njihovim saradnicima, uz želju da se ta saradnja dalje proširi.

Osam priloga u Arhivu br. 1 za 2004. čine autorski radovi. Rubrika Arhivistika sadrži priloge o: iskustvima Direkcije arhiva francuskog MIP-a na valorizaciji arhivske građe; specifičnosti ustanove Narodne banke Jugoslavije u pogledu postojanja više arhivskih fondova u jednoj instituciji; zakonskim okvirima i praktičnim iskustvima pristupu javnim podacima i dokumentima u Sloveniji; arhivskom fondu jugoslovenskog konzularnog predstavništva u Kejptaunu (1937-1946.); te istorijatu zaštite pisanih spomenika kulture i konzervatorsko-restauratorskim poslovima na sprečavanju i sanaciji oštećenja nastalih dejstvom bakterija.

Još jedna specifičnost Arhiva, kada je domaća periodika u pitanju, nastavljena je i u novom broju časopisa. Naime, Arhiv strane priloge pisane na nekom od svetskih jezika publikuje dvojezično. Tako je i ovaj put, u rubrici Istoriografija, učinjeno sa radom moskovskog istoričara dr Andreja Šemjakina – njegov rad o istoriji "crkve Vronskog" u selu Gornji Adrovac štampan je u originalu na ruskom jeziku i u srpskom prevodu. Ista rubrika sadrži još i rad o delatnosti Poslanstva Kraljevine Srbije i Kraljevine SHS za Dansku i Norvešku u Kopenhagenu (1918-1920.).

U rubrici Dokumenta kritički su objavljena (sa prigodnom uvodnom studijom i relevantnim naučnim aparatom), dva izveštaja o Jugoslovenima na studijama u Poljskoj i njihovom odnosu prema Rezoluciji Informbiroa 1948. godine.

Rubrika Galerija sadrži uvodnu napomenu (istorijat) i 28 fotografija iz delatnosti Američkog komiteta za pomoć Jugoslaviji – institucije jugoslovenskih emigranata u SAD i američke vlade za pružanje humanitarne i druge materijalne pomoći postradaloj zemlji u periodu 1944-1948. godine.

Konačno, u Arhivu su objavljena prikazi novije arhivističke periodike (ruske) i istoriografskih publikacija (ukupno četiri priloga).

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS