Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1929-1931.
Data/Images/aj_kor_zap_1929_1931_s.jpg

Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1929-1931, celovit su zbornik dokumenata koji se odnosi na jedan poseban period jugoslovenske države između dva svetska rata. Dokumenti su od posebnog značaja jer je reč o radu najvišeg centralnog izvršnog organa jugoslovenske države u vremenu u kojem su bili suspendovani stranački život i Narodna skupština kao najviše narodno predstavničko telo. S obzirom na to da ranije nije bilo ni delimičnog objavljivanja ovih zapisnika, nadamo se da će ovo celovito objavljivanje popuniti značajnu prazninu u literaturi, kako stručnjaka tako i svih onih koji se detaljnije zanimaju za istoriju jugoslovenske države i rad njenih najviših državnih institucija. Zbornik bi trebalo da ima i opštedruštveno značenje sa stanovišta političke javnosti i aktuelne istorijske svesti koja pokazuje interesovanje i za period vladavine dinastije Karađorđević i rad tadašnjih vlada.

U uvodnoj studiji, koja iznosi 60 stranica, priređivači u završnom delu daju i ovu ocenu: "Iz sadržaja ovih dokumenata vidi se liberalna priroda ideja u ime kojih je monarh zaveo lični režim, ali je očigledan i represivni karakter njihove realizacije, čime je, praktično negirana i sama njihova suština. Ovi dokumenti svedoče i o sudaru koji je država imala sa rimokatoličkim klerikalizmom, ozbiljnosti i razmerama tog sukoba, nastalog u nastojanju vlade da prilikom sprovođenja integrativnih procesa sputa razgrađujuću ulogu rimske crkve. Sadržaj zapisnika sa sednica Ministarskog saveta, takođe, čini bespredmetnom gotovo do juče dominantnu tezu u srpskoj i jugoslovenskoj istoriografiji, da je diktatura zavedena radi uništenja komunističkog pokreta. Ta tema je samo marginalno prisutna u razgovorima vođenim na sednicama vlade Kraljevine Jugoslavije".

Pored 121-nog verno prenešenog zapisnika (zapisnici su sačuvani u celini), knjiga je opremljena i prilozima - kompletnim Pregledom zakonskih i podzakonskih akata koje je razmatrao ili usvajao Ministarski savet Kraljevine Jugoslavije u periodu 1929-1931, Indeksom značajnih i čestih tema razmatranih na sednicama Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1929-1931, i Biografijama (sa fotografijama) članova Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1919-1931. na čijem čelu je, u celom ovom periodu, bio general Petar Živković.

Priređivači knjige su: prof. dr Ljubodrag Dimić, prof. dr Nikola Žutić i Blagoje Isailović.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS