Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1933. godinu

Data/Images/kor_izv_mip_1933_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: v.d. direktora Miladin Milošević
Priredili: Nada Petrović i Jelena Đurišić
Predgovor: Prof. dr Ljubodrag Dimić
Recenzent: Prof. dr Ljubodrag Dimić
Štampa: M-GRAF Trstenik
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2009.

Preuzmite:
- napomene priređivača Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (148.99 kB), 

- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (291.40 kB) 

 

U okviru obeležavanje 60 godina od osnivanja Arhiva Jugoslavije izašla je iz štampe četvrta knjiga edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa 1930-1940. Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1933. godinu.Strukturu knjige čine:

  • predgovor prof. dr. Ljubodraga Dimića,
  • napomene priređivača (napisala Nada Petrović),
  • osnovni tekst mesečnih Izveštaja MIP-a (januar – decembar) 1933. godine,
  • kritički aparat sa 427 napomena,
  • indeksi ličnih imena i geografskih naziva,
  • spisak korišćenih arhivskih fondova i zbirki,
  • literatura,
  • internet izdanja i
  • sadržaj.

Izveštaji MIP-a (januar – decembar) Kraljevine Jugoslavije za 1933. godinu analiziraju spoljnu politiku i unutrašnju situaciju u pojedinim zemljama i njihov odnos prema Kraljevini Jugoslaviji tokom 1933. godine. U osnovnom tekstu obrađene su sledeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Belgija, Velika Britanija, Grčka, Italija, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rumunija, SAD, SSSR, Turska, Čehoslovačka, kao i Društvo naroda. U okviru Društva naroda praćen je rad Konferencije za razoružanje, Ekonomske i monetarne konferencije, Međunarodne unije za pomoć, Međunarodne komisije Društva naroda za intelektualnu saradnju, rad Stalnog suda međunarodne pravde u Hagu, kao i pitanja ratnih dugova, izbeglica, trgovine belim  robljem i dr.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS