Uputstvo saradnicima
Pročitaj mi

Prilozi za časopis "Arhiv" dostavljaju se na adresu Redakcije (redakcija.sekretar@arhivyu.rs) do 1. septembra za broj koji će biti objavljen u tekućoj godini.

Radovi se prilažu kao e-mail prilog (Attachment), a uz njih treba dostaviti i jedan primerak teksta odštampanog na papiru.

Struktura kategorizovanih članaka (za rubrike Arhivistika i Istoriografija) je sledeća:

 • ime i prezime;
 • adresa autora ili ustanove u kojoj radi;
 • naslov rada;
 • apstraktum (50-100 reči);
 • ključne reči (3-10);
 • tekst (obima do jednog autorskog tabaka – 16 strana, odnosno do 30.000 karaktera);
 • rezime na srpskom i engleskom jeziku (300-500 reči).

Prilozi za ostale rubrike ne zahtevaju apstraktum i rezime.

Forma teksta:

 • tekst procesor MS Word 2003;
 • stil Normal;
 • format strane A4;
 • font Times New Roman, 16pt naslov, 12pt podnaslov, 11pt osnovni tekst, 9pt napomene;
 • prored Single,
 • napomene Footnotes u neprekinutom nizu od 1 dalje.


Ilustracije koje se prilažu uz rad moraju biti crno-bele, adekvatno skenirane (jasno čitljivog teksta, ukoliko ga ima). Svaka ilustracija mora biti označena brojem, mora da ima legendu i naznačeno mesto unutar teksta gde će se naći. Format ilustracije može biti: bmp, jpg ili tiff (300 pixels/inch). Svaka ilustracija mora biti u posebnoj datoteci.

Primljeni radovi se ne vraćaju.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS