Занимљиве локације
 

АРХИВИ, АРХИВСКЕ МРЕЖЕ И ПОРТАЛИ

Врх стране

АРХИВСКА УДРУЖЕЊА

Врх стране

ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Врх стране

ИНСТИТУТИ

Врх стране

ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 • ICA - INTERNATIONAL COUNCIL OF ARCHIVES

 • The International Committee of the Blue Shield - ICBS
  Међународни комитет, основан 1996. године у циљу заштите културне баштине у случају оружаних сукоба и природних катастрофа.

 • ECPA - European Commission on Preservation and Access
  Европска комисија за заштиту и приступ установљена је 1994. године са задатком да промовише активности које се обављају у циљу очувања збирки европских архива и музеја и обезбеђивања њихове трајне доступности.

 • PADI - Preserving Access to Digital Information
  Иницијатива Националне библиотеке Аустралије под називом "Очување приступа дигиталним информацијама" има за циљ обезбеђење таквих механизама поступања са подацима у дигиталној форми који ће водити рачуна о њиховој заштити и будућем коришћењу.

 • TASI - Technical Advisory Service for Images
  Технички саветодавни центар за сликовна документа обезбеђује савете и водиче за креирање и коришћење растерских, векторских и анимираних дигиталних докумената, као и водиче за спровођење пројеката дигитализације различитих обима.

 • НЦД - Национални центар за дигитализацију
  Центар је замишљен као место у коме ће се окупити водеће установе у Србији које се баве културом и наукама оријентисаним ка рачунарству, како би заједничким снагама радили на дигитализацији националне баштине и обезбеђивању трајног спровођења одговарајућих активности.

Врх стране

ПРОЈЕКТИ

 • Пројекат РАСТКО
  Библиотека српске културе на Интернету.

 • CALIMERA - Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access
  Пројекат се фокусира на локалне институције из области културе и даје им улогу кључног играча при коришћењу нових технологија ради развијања услужних сервиса за грађане.

 • Culture Programme (2007-2013)
  Циљ Програма Култура 2007-2013 је олакшавање узајамног разумевања и подстицање креативности што би требало да допринесе узајамном богаћењу европских култура. У наредним годинама примарни циљеви овог пројекта биће мобилност уметника, уметности и међукултурни дијалог.

 • ERPANET - Electronic resource preservation and access network
  Европска комисија установила је пројекат ERPANET с крајњим циљем да се сазнања о најновијим достигнућима у развоју дигиталне заштите размењују између појединаца и институција тако што ће се установе које чувају културно наслеђе (архиви, библиотеке и музеји) повезати са истраживачким институцијама, владиним организацијама и софтверском индустријом.

 • EVA – European visual archives
  Активности пројекта под називом "Европски визуелни архив" (EVA) усмерене су на олакшавање приступа збиркама фотографија које се чувају у јавним архивима.

 • MINERVA – Ministerial network for valorising activities in digitisation
  Задатак пројекта Минерва био је да креира мрежу држава чланица ЕУ ради разматрања, повезивања и хармонизације активности које се спроводе при дигитализацији садржаја из области науке и културе са крајњим циљем да се установи стандарна европска платформа и израде препоруке и водичи за дигитализацију, дефинисање метаподатка, заштиту и обезбеђивање трајног приступа дигиталном документу.

 • SEPIA -Safeguarding European Photographic Images for Access
  SEPIA је пројекат који је установила Европска унија, а фокусиран је на заштиту фотографског материјала.

Врх стране

СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ

 • ISAD(G) 2:2000 General International Standard Archival Description (Општи међународни стандард за опис архивске грађе).
  Стандард садржи општа правила за израду описа архивске грађе коме је циљ да идентификује и објасни контекст и садржај архивске грађе како би се олакшала њена доступност корисницима и како би се лакше образовао јединствен информациони систем унутар једног и више архива.

 • ISAAR(CPF) 2:2004 International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families (Међународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и породице).
  Међународни стандард који даје смернице за обликовање архивских описа правних, физичких лица и породица (стваралаца архивске грађе).

 • ISAF - Draft: januar 2007 International Standard on Activities/Functions of Corporate Bodies (Међународни стандард за опис активности/функција правних лица).
  Планира се његово званично представљање на Конгресу МАС-а у Куала Лумпуру јула 2008. године. Стандард ће обезбедити упутства за припрему описа функција/активности правних лица која су у вези са креирањем и коришћењем архива. (у припреми)

 • ISIAH - Draft: jul 2007 International Standard For Institutions with Archival Holdings (Међународни стандард за опис институција које чувају архивску грађу – Нацрт).
  Циљ стандарда је омогућавање описа институција чија је главна функција чување архивске грађе и омогућавање широј публици лакшег приступа грађи. Како архиве могу бити власништво и других институција културe (библиотеке, музеји), породица или појединаца; овај стандард или његов подскуп може се применити и на њих тј. није ограничен само на класичне архиве. (у припреми)

 • EAD DTD:2002 Encoded Archival Description – Document Type Definitions (Кодирани архивски опис – Дефиниције врсте документа).
  Стандардизован сет семантичких правила и синтаксе за кодирање у SGML-у (Standardised General Markup Language - стандардизован језик за означавање) или у XML-у (eXtensible Markup Language проширив језик за означавање) ради веб приступа, претраживања и размене података.

 • MoReq:2001 Model Requirements for the management of Electronic Records MoReq specification (Захтеви модела за управљање електронским документима-спецификација MoReq).
  Спецификација покрива широк распон захтева, а намењен је и јавним и приватним организацијама које желе да уведу систем ESUD (Електронски систем за управљање документарном грађом) или желе да га исправно ревидирају.

 • Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to Member States on a European Policy on Access to Archives Преузмите датотеку у pdf формату, (155.54 kB) (Препорука бр. Р(2000) 13 Одбора министара државама чланицама о доступности архивске грађе).
  Препорука истиче потребу за усклађивање правних норми које третирају доступност архивске грађе и у том смислу нуди начела и процедуре које при томе треба поштовати. Између осталог, препоруком се истиче да би главни принципи о доступности архивске грађе требало да буду уграђени у законе, да би правила о доступности требало једнако примењивати у целој земљи, да би требало онемогућити да било која категорија корисника има повлашћен положај, да бесплатно коришћење архивске грађе и информативних средстава чини основу обезбеђивања доступности архивске грађе итд.

 • Recommendation Rec (2002) 2 of the Committee of Ministers and explanatory memorandum Access to official documents Преузмите датотеку у pdf формату, (90.99 kB) (Препорука Р(2002) 2 Одбора министара државама чланицама о доступности службених докумената).
  Препорука се односи само на службена документа које чувају тела јавних власти, а принципи за чије поштовање се препорука залаже јесу: гарантовање права приступа свакоме, прецизно навођење сваког ограничења у законској регулативи, необавезивање подносиоца захтева да наведе разлоге за приступ службеним документима, бесплатна доступност итд.

 • Recommendation Rec(2003)15 of the Committee of Ministers to member states on archiving of electronic documents in the legal sector Преузмите датотеку у pdf формату, (90.99 kB) (Препорука Р(2003) 15 Одбора министара државама чланицама о архивирању електронских докумената у правном сектору).
  Циљ препоруке је да са једне стране привуче пажњу земаља чланица (конкретно организација правног сектора и служби за архивирање) на ризике и проблеме архивирања електронских докумената, а са друге да укаже на принципе које треба поштовати како би се пронашло подесно решење архивирања електронских докумената у правном сектору.

Врх стране

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS