Техничка заштита архивске и библиотечке грађе - Национални стандарди
Прочитај ми

СРПСКИ СТАНДАРДИ (SRPS)


1. SRPS Z. E0.002:1984 Mikrografija TERMINI I DEFINICIJE Opšti pojmovi (Micrographics: terms and definitions. General terms). Утврђује термине и дефиниције општих појмова који се користе у микрографији.
У складу је са ISO 6196/1 из 1982.


2. SRPS Z. E0.002:1984 Mikrografija TERMINI I DEFINICIJE Položaj slika i načini snimanja (Micrographics: terms and definitions. Image positions and methods of recording). Утврђује термине и дефиниције који се користе у микрографији, а односе се на положај микроснимка на филму и начине снимања.
У складу је са ISO 6196/2 из 1982.


3. SRPS Z. E0.100:1985 Mikrografija SIMBOLI U MIKROGRAFIJI (Symbols in micrographics). Утврђује графичке симболе у микрографији.


4. SRPS Z. E0.200:1974 Mikrofilm OPŠTE KARAKTERISTIKE, MERE I OZNAKE (Microfilms, general dimensions, classification and nomenclature). Даје појашњење значења појединих израза који се користе у микрографији, говори о општим карактеристикама филма: мере, ознаке, облици, типови и генерације.


5. SRPS Z. E2.010:1974 Mikrofilmovi trajne vrednosti čuvanje i rukovanje (Code of practice and use of microfilms of permanent value). Прописује услове чувања и руковања црно-белим микрофилмовима (16 mm i 35 mm).


6. SRPS Z. E7.010:1974 Mikrofilm NAČIN SNIMANJA NA MIKROFILM (Microfilming of engineering drawings, technical preceeding of recording). Прописује начин снимања микрофилма односно добијање филма прве генерације (постављање једног или више оригинала истовремено и дозвољена одступања положаја).


7. SRPS Z. E7.011:1974 Faktori smanjenja pri snimanju na mikrofilm (Microfilming, reduction rations for recording). Прописује факторе смањења при снимању на микрофилм (често се репродукција и повећање снимака не праве у оригиналној размери).


8. SRPS Z. E7.012:1974 Mikrofilm SNIMANJE CRTEŽA U DELOVIMA (Microfilming of engineering drawings, division system of drawings for recording). Прописује начин снимања цртежа у деловима. Приликом снимања на 35 mm филм цртежи формата већег од A0 микрофилмују се у деловима.


9. SRPS Z. E7.013:1974 Mikrofilm APERTURNA KARTICA, MONTAŽNA ZA FILM 35mm (Microfilm technics, aperture card fr film 35 mm, mounting card). Прописује мере апертурне картице (картица са отвором за уметање микрофилма). Апертурна картица користи се као носач микрофилма. Микрофилм картица је апертурна картица са уложеним микрофилмом.


10. SRPS Z. E7.014:1974 Mikrofilm IZRADA REPRODUKCIJA SA MIKROFILMA 35 mm (Re-enlargement ratios for reproduction from recordings on microfilm 35 mm). Прописује услове за израду читљивих репродукција, одговарајућег повећања, од снимка на неперфорираном 35 mm филму.


11. SRPS Z. E7.015:1974 Mikrofilm SNIMANJE RUKOPISA NA MIKROFILM 35 mm i 16 mm (Technical proceedings of recording for documents written by hand). Прописује снимање руком писаних или штампаних докумената, повезаних или неповезаних, на 16 mm i 35 mm филм који је намењен за библиотеке и архиве.


12. SRPS Z. E8.010:1974 Mikrofilm ISO-OPITNI ZNAK ZA ISPITIVANJE ČITLJIVOSTI PRI SNIMANJU NA MIKROFILM (Tests for reprographic use, tipographical character for legibility tests (ISO-Character)). Прописује знак за испитивање читљивости како би се избегла свака субјективност. Знак се сматра читљивим уколико се може јасно распознати положај његових унутрашњих линија.


13. SRPS Z. E8.011:1974 Mikrofilm OPITNA POLJA ZA ISPITIVANJE ČITLJIVOSTI (Tests for reprographicuse, fundamental assembly of typographical characters for legibility tests). Прописује облик, величину и положај опитних поља за испитивање читљивости.


14. SRPS Z. E8.013:1974 Mikrofilm OPITNA POLJA ZA PRAKTIČNO ISPITIVANJE ČITLJIVOSTI NEGATIVA MIKROFILMA (Tests for reprographic use, fundamental assembly of typographical characters for legibility tests, test card for use in practice). Прописује начине за испитивање читљивости негатива.


15. SRPS Z. E8.014:1974 Mikrofilm TABLICA ZA ISPITIVANJE MIKROFILMOVA TEHNIČKIH CRTEŽA (Test table for microfilming of technical drawings). Прописује таблицу за испитивање микрофилмова техничких цртежа снимљених према стандардима SRPS Z. E8.010 i 011.


16. SRPS Z. E8.015:1974 Mikrofilm DIAZO DIREKTNI DUPLIKATI (Diazo-duplicates). Стандард прописује квалитет контактних копија направљених дуплирањем микрофилма.


17. SRPS Z. E8.017:1974 Mikrofilm ODREĐIVANJE OPTIČKE GUSTOĆE PROPUSTLJIVIH DIFUZNIH SREDINA (Determination of diffuse transmission density). Прописује сензитометријске услове и методе мерења оптичке густоће пропустљивих дифузних средина.
ISO/R 5


18. SRPS Z. E8.018:1984 Mikrografija MIKROTEST: OPIS I KORIŠĆENJE ZA ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ČITANJE (Description and use of checking a reading apparatus). Предмет стандарда је дефинисање микротеста и спровођење поступка за утврђивање читљивости слика на уређајима за читање (микрочитачима). Стандард се бави само читљивошћу а не и другим карактеристикама слике сјајност, контраст, расипање...).
ISO 446–1975 и ISO689 из 1975.


19. SRPS H. J0.020:1968 Fotoosetljivi materijali TERMINI KOJI SE ODNOSE NA MIKROKOPIJE I NJIHOVE PODLOGE (Photographic sensitized materials. Terms relating to microcopies and their bases). Прописује стручне изразе који ће се користити при изради наших стандарда који се односе на микрокопије и њихове подлоге.
ISO R 260 из 1962.


20. SRPS H. J0.100:1968 Fotoosetljivi materijali VELIČINE JEDINICA PAKOVANJA (Sensitized photographic materials. Packing sizes). Прописује величине јединица паковања фотоосетљивих материјала у зависности од формата.
ISO R 425 из 1965.


21. SRPS A. A0.107:1985 Tehnički crteži USLOVI ZA MIKROFILMOVANJE (Technical drawings. Requirements for microcopying). Утврђује техничке услове који морају бити испуњени при креирању техничких цртежа и остале техничке документације како би се ови користили као оригинали при микрофилмовању.
ISO 6428 из 1982.

 

СТАНДАРДИ

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS