I Општи стандарди
Прочитај ми

1. ISO 214:1976, Documentation – Abstracts for publications and documentation. (Документација – Апстракти за публикације и документацију). Стандард нуди упутства за израду и презентацију апстракта документа.
ISO 214:1976 eqv SRPS A. C3.005:1981


2. ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code и ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code (Кодови за представљање назива језика Део 1: двословне скраћенице, Део 2: трословне скраћенице). Садржи међународне скраћенице за означавање назива језика.
ISO 639:1988 idt SRPS ISO 639:1992


3. ISO 690:1987 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure (Документација – Библиографске јединице – Садржај, облик и структура). Стандард дефинише начин описивања библиографских јединица (књига, часописа, чланка, патентне документације и др.) приликом израде библиографија, библиотечких каталога, индекса, цитирања у научним и стручним радовима и др.
ISO 690:1975 eqv SRPS Z. A4.023:1981


4. ISO 690–2:1997 Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documentas or parts thereof (Информације и документација – Библиографске јединице – Део 2: Електронски документи или њихови делови). Дефинише начин описивања библиографских јединица и њихових делова у електронској форми приликом израде библиографија, библиотечких каталога, индекса, цитирања у научним и стручним радовима и др.


5. ISO 999:1996 Information and documentation – Guidelines for the content, organization and presentation of indexes (Информације и документација – Смернице за садржај, организацију и презентацију индекса). Стандард дефинише правила за израду индекса за књиге, периодику, извештаје, патентну документацију и друге необјављене и објављене документе, а такође и необјављен материјал као што су електронски документи, филмови, звучни записи, видео записи, графички материјал, мапе и тродимензионални предмети.
ISO 999:1975 eqv SRPS Z. A4.060:1981


6. ISO 2788:1994 Documentation – Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (Документација – Смернице за израду и развој једнојезичног тезауруса). Дефинише правила за израду стручног хоризонтално и вертикално структурираног речника са начинима упућивања са неприхваћеног термина на прихваћени, са ужег термина на шири и на сродне термине.
ISO 2788:1986 eqv SRPS ISO 2788:1994


7. ISO 3166-1:2006 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions Part 1: Country codes и ISO 3166-3:199 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries (Кодови за представљање назива земаља). Садржи међународне скраћенице за означавање бивших и садашњих назива земаља и њихових делова.
ISO 3166:1993 eqv SRPS I. B8.001:1996


8. ISO 5964:1985 Documentation – Gudelines for the ettablishment and development of multilingual thesauri (Документација – Смернице за израду и развој вишејезичног тезауруса). Види опис за стандард ISO 2788.
ISO 5964:1985 eqv SRPS ISO 5964:1994


9. ISO 5963:1985 Documentation – Methods for examining documents, determining their subjests, and selesting indexing terms (Документација – Методе за преглед докумената, утврђивање њиховог садржаја и избора за индексирање).
ISO 5963:1985 idt SRPS ISO 5963:1994


10. ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times (Елементи података и формати за размену – Размена информација – Представљање датума и времена).
ISO 8601:1988 idt SRPS ISO 8601:1991


11. ISO 9001:2000 Quality management system – Requirements (Систем за увођење квалитетног пословања – Захтеви). Стандардом се наглашава да свака организација мора успоставити, документовати, спроводити и одржавати систем вођења квалитета у пословању. Њиме су одређени захтеви који се односе и на документацију.
ISO 9001:1994 idt SRPS ISO 9001:1996


12. ISO 9706:1994 Information and Documentation – Paper for documents – Requirements for permanence (Информације и документација – Папир за документе, захтеви за трајност).
ISO 9706:1994 idt SRPS ISO 9706:1997


13. ISO 11108:1996 Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability. (Информације и документација – Архивски папир за документе, захтеви за трајност и издржљивост). Стандард за постојаност и издржљивост архивског папира. У складу са овим стандардом папир мора бити направљен у неутрално-алкалном окружењу, од влакана високог квалитета која не садрже лигнин, са одговарајућом механичком отпорношћу за канцеларијско пословање.


14. ISO 11798:1999 Information and documentation – Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods (Информације и документација – Трајност и издржљивост написаног, одштампаног и копираног на папиру – захтеви и методе испитивања). Овај стандард укључује и одредбе о постојаности записа с обзиром на утицаје светлости, влаге, топлоте и механичког деловања.


15. ISO 11800:1998 Information and documentation – Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books (Информације и документација – Захтеви за повезивање материјала и коришћене методе приликом производње књига).


16. ISO 14416:2003 Information and documentation – Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use – Methods and materials (Информације и документација – захтеви за повезивање књига, периодике, серија и других папирних докумената за потребе коришћења у архивима и библиотекама – методе и материјали).


17. ISO 15511:2003 Information and documentation – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) (Информације и документација – Међународна стандардна ознака за библиотеке и сродне организације). Циљ стандарда је дефинисање и промовисање скупа стандардних ознака ради јединствене идентификације библиотека и сродних организација.


18. ISO 15924:2004 Information and documentation – Codes for the representation of names of scripts (Кодови за представљање назива писма).

 

СТАНДАРДИ

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS