II Информационе технологије
Прочитај ми

1. ISO 8879:1986 Information processing – Text and office systems – Standard Generalized Markup Language (SGML) (Обрада информација – текст и канцеларијски системи – Стандардизовани општи језик за означавање).


2. ISO/IEC 9075:2003 Information technology – Database languages – SQL – Part 1, 2 and 11 (Информациона технологија – језици за рад са базама података). Стандард дефинише језик SQL за рад са базама података који се користи за дефинисање структура података и операција које се могу извршити над подацима смештеним у тим структурама. Минимални захтеви дефинисани су у деловима 1, 2 и 11 овог стандарда. Остали делови чине проширења.


3. ISO/IEC TR 9294:2005 Information technology – Guidelines for the management of software documentation (Информациона технологија – упутства за управљање софтверском документацијом). Овим стандардом нуде се упутства за управљање софтверском документацијом за руководиоце одговорне за производњу софтвера или производа који се базирају на софтверу. Сврха ових упутстава је креирање ефикасне документације, а сами принципи примењиви су и за најједноставнији и најкомплекснији софтвер. Обрађени су сви нивои животног циклуса софтвера.
ISO/IEC TR 9294:1990 idt SRPS ISO/IECTR9294:1997


4. ISO/IEC TR 9573–11:2004 Information processing – SGML support facilities – Part 11: Structure descriptions and style specifications for standards document interchange. Дефинише структуру документа и спецификације стила за потребе ИСО стандардне размене докумената.


5. ISO/IEC TR 9573:1988 Information processing – SGML support facilities – Techniques for using SGML (Обрада информација – средства за подршку SGML – технике коришћења SGML). Главна намена овог стандарда је омогућавање лаке размене метаподатака између различитих етапа животног циклуса неке апликације.


6. ISO 12654:1997 Electronic imaging recommendations for the management of electronic recording systems for the recording of documents that may be required as evidence, on WORM Optical Disk (Електронска документација – Препоруке за електронско копирање докумената трајне вредности у електронском пословном систему на оптичком диску типа WORM – само једном могућ упис, а уписано се може читати више пута). Дате су опште техничке препоруке и савети као помоћ организацијама које су прешле на технику оптичког чувања документације.


7. ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems – Open archival information system – Reference model (Систем за преношење података и информација – Отворени архивски информациони систем – Референтни модел). Стандард за успостављање система за архивирање класичних и дигиталних записа. Препоручен модел обрађује читав ток архивирања записа од настанка, архивирања, управљања подацима, доступности и поновне активизације. Модел је употребљив у сваком архиву и институцији која дугорочно чува записе.


8. ISO 15836:2003 Information and documentation – The Dublin core metadata element set (Информације и документација – Dublin Core скуп елемената метаподатака). Представљени су елементи метаподатака који су намењени за опис електронских докумената и за веб претраживање.


9. ISO/IEC 16448:2002 Information technology – 120 mm DVD – Read-only disk (Информациона технологија – 120 mm DVD само за читање (после извршеног "писања" могуће је само "читање"). Стандардом се спецификују механичке, физичке и оптичке карактеристике DVD-a као и услови коришћења и чувања.


10. ISO/IEC 16824:1999 Information technology – 120 mm DVD rewritable disk (DVD-RAM) (Информациона технологија – 120 mm DVD на којима је могуће вишеструко писање и брисање). Стандардом се спецификују механичке, физичке и оптичке карактеристике DVD-a као и услови коришћења и чувања.


11. ISO/IEC 18019:2004 Software and system engineering – Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software (Упутства за дизајн и припрему корисничке документације за апликативни софтвер). Стандардом се описује како се утврђује које су информације потребне кориснику, како се одређује начин представљања информације и како се на основу тога припрема документација.


12. ISO/TR 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based information (Трајно чување информација базираних на електронском документу). Стандард обезбеђује практичну методологију за трајно чување у случајевима када период чувања превазилази очекивано време трајања технологије (хардвер и софтвер) коришћене при креирању и коришћењу информације.


13. ISO 19005–1:2005 Document management – Electrоnic document file format for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) Управљање документима – формат електронског документа намењеног трајном чувању – део 1: Коришћење PDF 1.4 (PDF/A-1). Дефинише формат датотеке базиране на пдф формату (portable document format – преносив формат документа) који обезбеђује механизам за представљање електронског документа на такав начин да визуелни приказ документа опстаје током времена и не зависи од алата и система коришћених за његово креирање и чување.


14. ISO 23081.1:2004 Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles (Информације и документација – поступци за управљање записима – Део 1: Начела). Начела за стварање, употребу и управљање метаподацима који су обухваћени стандардом 15489: Управљање документима.


15. ISO/IEC 26300:2006 Information technology – Open document format for office applications (Open Document) v1.0 (Информациона технологија – отворени формат документа за канцеларијске апликације) дефинише XML шему за канцеларијске апликације и њихову семантику. Шема одговара пословним документима, укључујући текстуалне документе, табеле, графике и графичке документе попут цртежа и презентација, али није ограниченa само на њих.


16. IEC 82045–2:2004 Document management – Part 2: Metadata elements and information reference model (Управљање документима – део 2 Метаподаци и референтни модел за информације). Садржи обиман скуп стандардизованих метаподатака за управљање документима. Овај стандард обезбеђује оквир за размену информација и базу за имплементацију система за управљање документима. Обезбеђује и стандардизовани DTD који је базиран на XML језику.

 

СТАНДАРДИ

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS