IV Библиотекарство
Прочитај ми

1. AACR 2:2002 Anglo-American Cataloguing Rules (Англо-америчка каталошка правила). Правила за обраду свих врста библиотечке грађе од књига до CD дискова. Користе се у Америци, Канади, Великој Британији и Аустралији. Даје детаљна упутства за обраду библиотечке грађе приликом израде каталога и библиографија.


2. ISBD(G) International Standard Bibliographic Description – General (Општи међународни стандардни библиографски опис). Дата је стандардна структура за опис свих врста библиотечке грађе. Из овог стандарда проистекли су остали посебни стандарди. Сви ISBD стандарди користе се приликом израде библиотечких каталога и библиографија (било да су у штампаном или електронском облику), а урађени су да би се уједначио библиографски опис библиотечке грађе у условима увођења аутоматске обраде и претраживања података.


3. ISBD(M) International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications (Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација). Прописује начине описа и идентификацију монографских публикација (књига и брошура које су издате после 1801. године), утврђује редослед елемената описа и систем интерпункције у опису.


4. ISBD(A) International Standard Bibliographic Description – Antiquarian (Међународни стандардни библиографски опис за антикварску грађу). Стандард је намењен за опис и идентификацију монографских публикација које су издате пре 1801. године.


5. ISBD(CR) International Standard Bibliographic Description for Continuing Resources (Међународни стандардни библиографски опис серијских публикација и других континуираних извора). Овим стандардом одређен је редослед елемената описа и утврђен систем интерпункције за библиографске изворе који се издају током времена без унапред утврђеног завршетка и они извори који се издају у узастопним свескама или томовима који имају своју нумерацију.


6. ISBD(CM) International Standard Bibliographic Description for Cartographic Material (Међународни стандардни библиографски опис за картографску грађу). Одређује редослед елемената описа и утврђује систем интерпункције за идентификацију свих врста грађе која представља, у целини или делимично, Земљу или неко небеско тело у било којем мерилу (нпр: дво или тродимензионалне географске карте и планове, аеронаутичке, навигацијске и карте неба, глобусе, атласе и сличну картографску грађу).


7. ISBD(NBM) International Standard Bibliographic Description for Non Book Material (Међународни стандардни библиографски опис за некњижну грађу). Одређује специфичне захтеве за идентификацију и систем интерпункције за опис некњижне грађе (видео снимак, видео пројекција, графичка грађа у виду плаката, разгледница, литографија, слагалица и сл., звучни снимак, микрофилм, филм, холограм и др.).


8. ISBD(CP) International Standard Bibliographic Description of Component Parts (Међународни стандардни библиографски опис компонентних делова). Даје утврђен распоред елемената и систем интерпункције за опис чланака објављених у оквиру монографских и серијских публикација.


9. ISBD(PM) International Standard Bibliographic Description for Printed Music (Међународни стандардни библиографски опис за штампане музикалије). Утврђује распоред елемената и систем интерпункције за опис објављених нотних записа.


10. ISBD(ER) International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (Међународни стандардни библиографски опис електронских извора). Утврђује услове за опис, идентификацију и интерпункцију приликом обраде грађе која захтева периферијске уређаје (нпр. CD-ROM читач). Односи се на изворе који су опште доступни укључујући и оне којима се приступа путем мреже или телекомуникација.


11. GARR Guidelines for Authority Records and References (Упутство за нормативне записе и упутнице). Детаљно су утврђени захтеви за приказ информација које се односе на нормативне одреднице у штампаном, микрооблику и машински читљивом облику. Обухваћене су нормативне одреднице за особе, колективна тела и јединствене наслове анонимних класичних дела и серијских публикација. Ова упутства се користе и приликом обраде архивске грађе.


12. GSARE Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (Упутства за предметне нормативне и упутне јединице). Предмет ових упутстава чине утврђен стандардни распоред елемената и интерпункција за нормативне (јединствене одреднице за особу, колективно тело, наслов, географску и предметну одредницу); упутне (одреднице које упућују на другачије варијанте одреднице, на јединствену одредницу или на сродне одреднице) и тумачне јединице (одредница која упућује корисника на више врста одредница које треба тражити у облику предлога). Ова упутства се користе и приликом обраде архивске грађе.


13. UNIMARC Формат за нормативне податке створен у циљу лакше међународне размене нормативних података у машински читљивом облику између националних библиографских агенција. Овај формат одређује ознаке поља (тагове), индикаторе и идентификаторе поља који се користе у нормативним записима, записима упутних и тумачних јединица у машински читљивом облику.

 

СТАНДАРДИ

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS