Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 7. април 1963.
Прочитај ми

Устав је познат под називом "повеља самоуправљања" зато што је самоуправни модел примењен у свим сферама и на свим нивоима друштвеног живота. Промењено је име државе у Социјалистичка Федеративна Република Југославија и она је дефинисана као "савезна држава добровољно уједињених и равноправних народа и социјалистичка демократска заједница заснована на власти радног народа и самоуправљања". Територија Југославије „јединствена је и сачињавају је територије социјалистичких република.”

Уставом од 1963. Аутономна косовско-метохијска област проглашена је Аутономном покрајином Косово и Метохија. У развоју југословенског федерализма аутономне јединице, које су биле у саставу Србије, суштински гледано имале су исти положај, али је међу њима постојала одређена разлика (назив, различит број представника у Већу народа, АП Војводина је имала Врховни суд).

Уместо дотадашња два већа Савезну скупштину је сачињавало пет већа. Поред Савезног већа уведена су и четири самоуправна већа: Привредно, Просветно-културно, Социјално-здравствено и Организационо-политичко.

Одвојена је функција председника републике од председника Савезног извршног већа. Одређено је да се председник бира сваке четврте године и исто лице могло је бити бирано два пута узастопно. Међутим, "за избор на положај председника републике нема ограничења за Јосипа Броза Тита".

Уведене су нове институције: потпредседник републике, Уставни суд и Савет федерације. СИВ су сачињавали председник и одређени број чланова које је бирало Савезно веће. Чланови СИВ-а бирани су из редова Скупштине водећи рачуна о националном саставу. Уведен је принцип ротације на руководећим државним и политичким функцијама.

Утврђено је место друштвено-политичких организација (СКЈ, ССРНЈ) у политичком систему. Под појмом "друштвено-политичке заједнице" подразумевана је општина, срез, аутономна покрајина, социјалистичка република и федерација. Одређена су њихова права и дужности.

 

Списак конститутивних аката

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS